Schrif­te­lijke vragen inzake sluiten van de jacht vanwege extreme weers­om­stan­dig­heden


Indiendatum: 6 feb. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende sluiten van de jacht in verband met extreme weersomstandigheden.

Geacht College,

Momenteel mogen jagers in het kader van vrijstellingen of ontheffingen reeën, vossen, ganzen, kauwen, kraaien en marters doden. Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen.

Volgens het KNMI wordt er vanaf dit weekeinde gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge vorst en met gevoelstemperaturen tot -18°C.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Bent u met ons eens dat tijdens strenge vorstperiodes en sneeuwval in het wild levende dieren het zwaar hebben, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een al te makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?
  2. Is GS bereid om per direct van haar wettelijke bevoegdheid gebruik te maken om de jacht in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding te sluiten, en dit te communiceren aan de wildbeheereenheden? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u van mening dat ook na het invallen van de dooi het wenselijk is om tenminste een overgangsperiode in te lassen waarin nog niet gejaagd mag worden zodat verzwakte dierpopulaties zich kunnen herstellen? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording op de kortst mogelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 feb. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.