Schrif­te­lijke vragen inzake ruim­telijk beleid mest­opslag


Indiendatum: 8 mrt. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende illegaal mestbassin gemeente Oldambt en ruimtelijk beleid mestopslag

Geacht College,

Onlangs deed de Raad van State een tussenuitspraak over het illegaal aangelegde mestbassin bij ’t Waar in Oldambt[1]. De gemeente moet binnen vier maanden aantonen dat het bassin niet op het bouwperceel geplaatst had kunnen worden. Ook zijn er vraagtekens bij de landschappelijke inpassing. Dit mestbassin is in 2016 zonder vergunning geplaatst, waarbij ook zonder vergunning bomen werden gekapt. Inmiddels heeft de gemeente het bassin alsnog gelegaliseerd. Plaatsing van het bassin geschiedde niet volgens de regels in artikel 2.26.7 van de Verordening Ruimte.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente Oldambt in deze zaak gehandeld volgens u correct gehandeld? Heeft zij de regels zoals opgenomen in de Verordening opgevolgd, over o.a. landschappelijke inpassing en milieurisico’s? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, welke regels zijn overtreden?
  2. Op welke wijze heeft u gehandeld, nadat bekend was geworden dat het mestbassin illegaal was geplaatst, en heeft er toentertijd provinciale handhaving plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
  3. De gemeente heeft besloten het bassin te legaliseren. Was u het eens met deze beslissing en zo ja, waarom?
  4. Wat vindt u van het feit dat ondernemers die zich niet aan de geldende regelgeving houden hier vervolgens voor beloond worden door legalisatie? Zijn er bij uw weten in Groningen soortgelijke zaken, waarbij illegale mestbouwsels alsnog zijn gelegaliseerd?
  5. Hoe vaak en om welke redenen is handhavend opgetreden voor overtredingen bij mestopslag sinds 2014?

Tot 2009 was plaatsing op veldkavels toegestaan, dientengevolge verrezen er talloze mestopslagen in het veld. De Provinciale Omgevingsverordening is toen mede naar aanleiding van veel klachten hierover aangescherpt. In 2014 heeft het toenmalige College van GS opslag op veldkavels weer mogelijk gemaakt, onder de voorwaarden dat de gemeenten rekening houden met het landschap.

Het toestaan van voorzieningen voor mestopslag op veldkavels leidt tot verstoring van het landschap, een verslechtering van de leefomstandigheden voor omwonenden en risico’s voor de volksgezondheid. Tevens wordt de toeristische aantrekkelijkheid van het Groninger buitengebied aangetast. Mestopslag op veldkavels brengt milieuhygiënische risico’s met zich mee vanwege het feit dat een veldkavel zich buiten het zichtveld van de agrariër bevindt. Dit vergroot de kans op calamiteiten zoals het stelen van afsluiters of het scheuren van het bassin, met verstrekkende gevolgen voor de waterkwaliteit van aangrenzende sloten en kanalen.

6. Bent u van mening dat de mogelijkheid het plaatsen van mestopslag op veldkavels ongewijzigd gecontinueerd moet blijven in de nieuwe verordening? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanpassingen moeten er volgens u gedaan worden en waarom?

Uit mest in mestopslagen verdwijnt stikstof in de vorm van gas. In 2019 is door het CBS onderzoek uitgevoerd. De resultaten geven aan dat de totale gasvormige stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen ca 40 miljoen kg groter zijn dan eerder berekend[2]. Stikstofverlies wordt als ‘onvermijdelijk’ bestempeld, mits de verplichte NH3- emissiebeperkende maatregelen voor stallen en mestopslagen zijn geïmplementeerd.

7. Is bekend hoeveel stikstofemissie toe te rekenen valt aan mestbassins, en welke gevolgen dit heeft voor de depositie op natuurgebieden? Immers, de vluchtige verspreiding maakt dat er waarschijnlijk minder zicht is op de locatie en mate van depositie. Wordt deze uitstoot op enigerlei wijze meegerekend bij het verstrekken van vergunningen? Zo nee, bent u bereid dit te heroverwegen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...

[2] Paper CBS, ‘Stikstofverlies uit opgeslagen mest’, 2019.

Indiendatum: 8 mrt. 2021
Antwoorddatum: 20 apr. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake aanplant bossen in open landschappen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake voortgang voorbereiding komst wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer