Schrif­te­lijke vragen betref­fende emissie biomassa-instal­laties


Indiendatum: nov. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende emissie biomassa-installaties

Geacht College,

In de gemeente Oldambt zijn twee biomassa-installaties gesloten, omdat na onafhankelijk onderzoek gebleken is dat de uitstoot boven de norm is[1]. In Winschoten komt tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp dan toegestaan, ook de uitstoot van kankerverwekkende stoffen benzeen en aldehyde overschrijdt de norm. Omwonenden geven al maanden aan dat ze gezondheidsklachten hebben door de rook, en veel last van het roet en de stank.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

 1. Wat vindt u van het feit dat pas na vasthoudend protest van omwonenden, en druk vanuit de gemeenteraad, er een onafhankelijk onderzoek werd uitgevoerd, en dat de gemeente de situatie eerst bagatelliseerde?
 2. Is het correct dat de gemeente Oldambt eerst zelf onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot, en vervolgens beweerde dat deze binnen de norm viel? En dat een onafhankelijk onderzoek het tegendeel bewees? Bent u van mening dat het verantwoord is om bewaking van de lokale luchtkwaliteit aan een gemeente over te laten?
 3. Is al bekend welke gevolgen de blootstelling aan de normoverschrijdende emissies zou kunnen hebben op de gezondheid van de omwonenden, en op het milieu?
 4. Kunt u aangeven hoeveel biomassacentrales nu in Groningen staan, welke capaciteit deze hebben, op welke brandstof ze worden gestookt, en wie het bevoegd gezag is? Hoeveel stookinstallaties zijn er die onder de 500 uurregeling vallen, en waarvoor geen emissiegrenswaarden gelden (m.u.v. stof)?
 5. Op welke wijze zijn de metingen georganiseerd bij de biomassa-installaties waarvoor de provincie bevoegd gezag is? Bent u van mening dat de huidige manier van meten gezondheidsrisico’s en milieuschade afdoende voorkomt?
 6. Kunt u aangeven of ook bij de biomassa-installaties waarvoor gemeenten het bevoegd gezag zijn, de uitstoot regelmatig wordt gecontroleerd volgens de Handleiding meten luchtemissie[2]? Worden de resultaten, met het oog op het bewaken van de luchtkwaliteit, gerapporteerd aan de provincie? Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe zit het met het toezicht op het onderhoud/schoonmaken van de ketels en pijpen, is dit gereguleerd en wordt hierop gehandhaafd?
 8. Kunt u aangeven of er een verplichting geldt voor kleine en middelgrote biomassa-installaties om gebruik te maken van schoonsnipper hout of schone pellets, of is er geen controle op de herkomst en samenstelling van de houtsnippers?
 9. Volgens het Activiteitenbesluit[3] heeft het bevoegd gezag de ruimte voor eigen afwegingen en keuzes, die vervolgens moeten worden vastgelegd in de vergunning. Heeft u wel eens extra, bovenwettelijke eisen gesteld aan emissiewaarden en controleplan bij biomassa-installaties, bijvoorbeeld ter bescherming van omwonenden of het milieu? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bereid om in de Verordening Ruimte regels op te nemen om het bouwen van biomassa-installaties in nabijheid van bewoning te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 11. Vindt u het wenselijk dat in het kader van de energietransitie ook door kleinere bedrijven en instellingen wordt overgegaan op biomassastook? Hoe denkt u de luchtkwaliteitsnormen te kunnen bewaken bij een wildgroei aan stookinstallaties?
 12. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de gemeenten waar zwembaden en andere bedrijven of instellingen staan die gebruik maken van een biomassa-installatie, om te bekijken of er met zonnethermie, zonnepanelen of een kleine windmolen voorzien kan worden in de vraag naar stroom en warmte?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/215820/Biomassa-installaties-Oldambt-voorlopig-op-slot-uitstoot-te-hoog?fbclid=IwAR3BbrrcBxlzfjHzyIha9TW7LxYaDbJosZ1K7VrDMkK10hW_xmzGSafa8h0

[2] https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/meten-en-rapporteren/meten-luchtemissies/l40-handleiding/4-bevoegd-gezag/4-4/

[3] https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/afdeling-2-3-lucht/mogelijkheden/

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake mestvergisting

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake proefdiergebruik en provinciale financiering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer