Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake ontheffing Wnb Suiker­zijde en weide­vogels


Indiendatum: 29 sep. 2021

Betreft: Aanvullende statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende ontheffing Wnb Suikerzijde en weidevogels

Geacht College,

Op 17 september j.l. stelde de Partij voor de Dieren vragen over de door u verleende ontheffing Wet Natuurbescherming aan de gemeente Groningen voor de realisatie van de woonwijk Suikerzijde. Op 24 september hebben de natuurorganisaties een brief[1] gestuurd aan de raad van de gemeente Groningen. Hierin wordt onder meer de zorg geuit over vermeend onder druk zetten van pachters in weidevogelgebied De Oude Held door zowel gemeente als projectontwikkelaars. Wij vinden dit een zeer ernstige constatering. Bovenstaande noopt ons tot het stellen van enkele aanvullende vragen:

  1. Heeft u aanwijzingen dat er druk gezet wordt op agrariërs om hun pachtovereenkomst (voortijdig) te beëindigen? Zo ja, wat is hier aan de hand, en welke stappen heeft u genomen nadat dit bekend werd? Zo nee, gaat u contact opnemen met de natuurorganisaties om inlichtingen in te winnen, en vervolgens te onderzoeken wat er speelt?
  2. Bent u het met ons eens dat zowel de gemeente als projectontwikkelaars het grote belang van het zo lang mogelijk functioneel houden van de weidevogelgebieden niet onderkennen? En dat zij met hun acties de soortbescherming in gevaar brengen? Bent u het gesprek hierover aangegaan of bereid dit alsnog te doen?
  3. Is het volgens u belangrijk dat het weidevogelbeheer in de Oude Held tenminste gecontinueerd wordt tot de compensatie volledig is gerealiseerd? Zo ja, hoe gaat u daar aan bijdragen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om inspanningen te leveren voor een permanente voorzetting van het weidevogelbeheer in De Oude Held, immers één van de meest succesvolle weidevogelgebieden en daarom cruciaal voor het bewaken van de staat van instandhouding? Zo ja, welke instrumenten gaat u daarvoor inzetten? Zo nee, waarom niet?
  5. In onder andere Friesland en Limburg wordt gewerkt met fondsen waar financiële compensatie voor weidevogels in gestort wordt, om later nieuw leefgebied mee te aan te leggen[2]. a) Wordt er in onze provincie voor verlies aan leefgebied van weidevogels en/of andere soorten ook gebruik gemaakt van financiële compensatiefondsen? Zo ja, waar, en vindt u dit een geschikt middel om schade aan diersoorten en leefgebieden te voorkomen? b) Waaruit blijkt dat fondsvorming effectief is, worden de resultaten gemonitord? c) Hoe wordt voorkomen dat de bedragen niet of oneigenlijk worden besteed?
  6. Bent u het met ons eens dat financiële compensatie op den duur onhoudbaar is, omdat er simpelweg niet voldoende beschikbare grond is om aan te kopen? Bent u bereid om bij besluitvorming alleen nog directe, fysieke compensatie toe te staan en anders niet te vergunnen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] Brief Natuur en Milieufederatie Groningen aan Gemeente Groningen, d.d. 24 september 2021

[2] https://www.vogelbescherming.n...

Indiendatum: 29 sep. 2021
Antwoorddatum: 12 okt. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake ontheffing Wet Natuurbescherming voor Suikerzijde

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake vernietiging krabbenscheer De Held en handhaving Wet Natuurbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer