Verkoop ganzen­vlees verkeerde prikkel voor jagers


3 februari 2015

De Partij voor de Dieren is zeer verontrust over nieuwe afspraken tussen de provincie en jagers. Het vlees van dood geschoten ganzen wordt verkocht voor consumptie. Volgens de partij kan dit leiden tot stroperij en het doden van nog meer ganzen. “Als jagers geld kunnen verdienen aan ganzen is dat een extra prikkel om nog meer dieren af te schieten“, aldus statenlid Kirsten de Wrede. Daarnaast hekelt de partij de complexiteit van de ganzenjacht. De fractie stelt vragen aan het college van GS over deze kwestie.

De provincie heeft een tweetal overeenkomsten met jagers gesloten, het zogenaamde ‘ganzenakkoord’, en een nieuw ‘faunabeheerplan’, waarin staat hoe de jacht op ganzen de komende zes jaar uitgevoerd gaat worden. Volgens de Wrede is de regelgeving rondom de ganzenjacht zo ingewikkeld dat het beleid bijna niet uit te voeren is. “Goede handhaving is zo goed als onmogelijk, zeker nu jagers ook nog geld kunnen verdienen met de verkoop van ganzenvlees. De jacht op ganzen moet geheel beëindigd worden, er zijn meer dan voldoende alternatieven om ganzenoverlast te beperken.”

Deze maand wordt een begin gemaakt met de zomerjacht op ganzen. Onder een nieuw ‘maatwerkplan’ worden als eerste ganzenpaartjes in vooral natuurgebieden opgespoord en gedood, vanaf 1 maart gevolgd door uitgebreid schieten op weilanden en akkers. Voor elke soort gans is een eigen plan opgesteld. Zo worden grauwe ganzen vanaf 1 maart gedood, of al vanaf 1 februari als ze dreigen te gaan ‘samenwonen’, kolganzen vanaf 1 april en brandganzen vanaf 15 mei. Kirsten de Wrede: “De verschillende ganzensoorten eten en rusten vaak gemengd, dus zie maar eens onderscheid te maken tussen die gans die al wel en nog niet bejaagd mag worden. Bovendien is de kans groot dat ook zwaar beschermde soorten gedood of verwond worden. ”

Onderdeel van de plannen is een winterrustperiode van vier maanden, maar zelfs dan mag op al deze soorten worden geschoten als ze schade dreigen aan te richten op akkers. In de winter verblijven hier ganzen die in het voorjaar wegtrekken naar hun broedgebieden. Ze worden door de jacht verstoord, terwijl ze al hun energie nodig hebben om in goede conditie te komen voor de reis. Zelfs in de opvanggebieden, speciaal bedacht om de ganzen te concentreren, mag onder voorwaarden geschoten worden. Hiermee verliezen deze gebieden hun functie.

De Partij voor de Dieren wil dat de jacht op alle ganzen zo snel mogelijk stilgelegd wordt. De provincie zou moeten kiezen voor structurele oplossingen in plaats van nutteloze symptoombestrijding. Agrariërs geven aan dat ze ondanks het afschot niet minder schade hebben. Door ganzen van elders en door een hogere reproductiesnelheid, is het zo dat als je acht van de tien ganzen doodt, die acht er zo weer bij zijn. Oplossingen moeten gezocht worden in een andere inrichting van het landschap, zoals meer ruig grasland en ganzenwerende rasters. Ook is complete rust in fourageergebieden een vereiste. Verder moeten er rustgebieden voor zomerganzen worden ingesteld om de dieren te concentreren. De vossenjacht moet beëindigd worden en ganzen kunnen zeer effectief verjaagd worden van kwetsbare percelen met groen laserlicht of honden.