Staten­ver­ga­dering over cultuurnota, wind­energie en ener­gie­toe­komst van Groningen


8 februari 2012

Vandaag is tijdens de Statenvergadering Wynanda van der Land officieel beëdigd als Statenlid. Zij zal de komende maanden tijdens commissie- en statenvergaderingen en werkbezoeken de belangen van dier, mens, natuur en milieu behartigen in de provinciale politiek.

Als eerste agendapunt werd de Cultuurnota 2013 - 2016 behandeld, waarin voorgesteld werd om de provinciale financiële bijdrage van vele, veelal kleinere, instellingen te beeindigen. De Partij voor de Dieren steunde een voorstel van de oppositie om alle culturele instellingen hun subsidie te laten behouden. De bijbehorende motie werd echter verworpen. Een voorstel om enkele instellingen toch te blijven financieren haalde het wel. De Partij voor de Dieren is blij dat deze instellingen alsnog geld krijgen, maar tegelijkertijd zeer teleurgesteld dat een groot aantal organisaties buiten de boot vallen en hierdoor grote moeite zullen hebben om hun activiteiten voort te zetten. Dit heeft een flinke verschraling van het aanbod aan cultuur in Groningen tot gevolg, vooral in de gebieden buiten Groningen stad.

Vervolgens werd de Rijksstructuurvisie Wind op Land besproken. Het rijk wil in Groningen meer locaties aanwijzen voor windmolenparken op land, onder andere langs de Waddenkust. De Partij voor de Dieren sprak uit dat windenergie gestimuleerd moet worden, maar dat zowel bij windmolens op zee als op land er een zorgvuldige ecologische beoordeling plaats moet vinden, zodat ze niet in trekroutes en fourageergebieden van vogels en vleermuizen geplaatst worden, en dat bij windmolenplaatsing uit de kust rekening gehouden moet worden met dieren in zee. Ook zijn wij van mening dat omwonenden beter betrokken moeten worden bij de plannen voor windmolens om overlast te voorkomen, en dat zij indien ze dat wensen de mogelijkheid krijgen tot voordelige afname van groene stroom of coöperatievorming.
U kunt de bijdrage hier lezen.

Het volgende agendapunt was het Programma Energie. De Partij voor de Dieren sprak uit dat er meer aandacht voor zonne-energie als kansrijke groene energiebron moet komen in Groningen, en diende samen met D'66, Groen Links, PvdA en VVD een motie hiertoe in die werd aangenomen. Energieopwekking uit mest afkomstig uit de intensieve veehouderij mag volgens ons niet duurzaam worden genoemd, omdat het de dieronvriendelijke en vervuilende vee-industrie in stand helpt houden. De kolencentrals in Eemshaven is nog steeds een vieze smet op de duurzame ambities van de provincie. De enorme bedragen die met de bouw en vergunningverlening gemoeid zijn kunnen beter geïnvesteerd worden in een werkelijk toekomstbestendige energievoorziening. U kunt de bijdrage hier lezen.