Provincie Groningen: protesteer tegen doden dieren Groningen Airport Eelde!


Schrif­te­lijke vragen aan College GS

20 februari 2020

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een ontheffing verleend voor het doden van vogels en zoogdieren op het terrein van Groningen Airport Eelde​​. Er is toestemming verleend om 67 diersoorten dood te schieten of te vangen, 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren. Een aantal van deze soorten staan zelfs op de Rode Lijst. Voor veel diersoorten ontbreekt de onderbouwing waarom deze een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid. De Statenfractie Groningen stelt vandaag vragen aan het College van GS. De provincie Groningen is aandeelhouder van GAE, en kan protest aantekenen en aandringen op wijziging van de ontheffing. Het plan moet vervangen worden door een ontheffing waarbij, indien is aangetoond dat het strikt noodzakelijk is, alleen verjagen en wegvangen van dieren is toegestaan. Ook kunnen er meer preventieve middelen worden gebruikt en kan de omgeving van de startbaan anders worden ingericht.

De Statenfractie vraagt het College eveneens hoe logisch het is dat er op het vliegveld dieren worden gedood, terwijl even verderop in de natuurgebieden alles uit de kast wordt getrokken om diezelfde diersoort te beschermen en te behoeden voor verdwijnen. Ook de fractie in de Tweede Kamer en de Statenfractie Drenthe stelden vragen over de gang van zaken.

De diersoorten die gedood mogen worden zijn: kokmeeuw, stormmeeuw, mantelmeeuw, zilvermeeuw, kievit, goudplezier, blauwe reiger, zilver reiger, knobbelzwaan, aalscholver, grauwe gans, kolgans, Canadese gans, brandgans, taigarietgans, kleine rietgans, dwerggans, soepgans, wilde eend, slobeend, krakeend, zomertaling, wintertaling, smient, pijlstaart, fazant, patrijs, scholekster, wulp, spreeuw, houtduif, Turkse tortel, holenduif, zomertortel, stadsduif, zwarte kraai, roek, kauw, ekster en Vlaamse gaai, reeën, vossen, verwilderde katten, nertsen, wasberen, wasbeerhonden, hazen, konijnen, bruine rat, zwarte rat, muskusrat, woelrat, mollen, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, veldmuis, noordse woelmuis, ondergrondse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis en relmuis.

Gerelateerd nieuws

Provincie moet ingrijpen in bomenkap stad Groningen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College om een kapverbod in te stellen voor de bomen langs de Zernik...

Lees verder

Schokkende vondst dode dieren in sloot Kiel Windeweer

Nabij Kiel Windeweer zijn afgelopen weekend dode vossen, reeën en een ekster in een sloot gedumpt. Van de vossen was de staar...

Lees verder