Partij voor de Dieren tegen mogelijk afschieten reeën Hortus Haren!


25 januari 2011

De Partij voor de Dieren spreekt zijn afkeuring uit over het besluit van Hortus Haren om een vergunning aan te vragen om de zogenaamd ‘vraatzuchtige’ reeën af te schieten, die op het terrein van de Hortus foerageren. Voor de zoveelste maal wordt het belang van dieren volledig ondergeschikt gemaakt aan het economisch belang van de mens. Dieren zijn leuk, zeker reeën, maar ze moeten niet aan onze eetbare spullen komen, want dan loopt het niet goed voor ze af!

Volgens de Hortus zijn ‘alle’ mogelijke wegen onderzocht om de reeën op één of andere manier van het terrein te krijgen en te houden, van drijfjachten tot aan verdoven toe. De Hortus spreekt dan ook van: 'doodzonde, maar er is gewoon geen andere oplossing.' Wanneer echter aan de orde komt waarom bijvoorbeeld de omheining niet wordt aangepast, of verder gezocht wordt naar andere maatregelen om, vooral de voor de Hortus waardevolle planten en bomen te beschermen, dan blijkt dat het niet nemen van dergelijk maatregelen vooral een geldkwestie is. De Hortus geeft dat er onvoldoende financiële middelen zijn om tot een andere oplossing te komen dan het afschieten van de reeën. Verder spreekt Hortus Haren ook uit dat ‘wanneer het zeldzame dieren zou betreffen’, de zaak volgens de Hortus anders zou liggen. Het feit dat reeën vrij algemeen voorkomen in ons land, is dus meteen voor henzelf een groot en levensbedreigend risico geworden.

Ook het aanbod van Be-Jo uit Noordhorn om een wildverjager, de zogenaamde 'Scary Man', kosteloos in te zetten in de Hortus, is door de Hortus voorlopig van de hand gewezen. Volgens de Hortus zou de ‘Scary Man’, een pop die met tussenpozen opgeblazen wordt en overeind schiet met een sireneachtig geluid, vanwege de mogelijke (geluids-) overlast voor buurtbewoners geen goed alternatief zijn voor afschieten. De ‘Scary Man’ zou echter een voldoende afschrikkend effect hebben op de foeragerende reeën.

Reactie Wynanda van der Land (nr. 3 Kandidatenlijst Provinciale Staten Verkiezingen)
http://www.youtube.com/watch?v=wWF2sRBauqI

Reactie Kirsten De Wrede (nr. 4 Kandidatenlijst Provinciale Staten Verkiezingen)
http://www.youtube.com/watch?v=XF6dKnZN7gc

Inzet ‘Scary Man’
http://www.youtube.com/watch?v=lSeFZiew5qE