Partij voor de Dieren pleit bij Voor­jaarsnota voor gede­pu­teerde dieren­welzijn


17 juni 2008

PERSBERICHT Groningen, 18 juni 2008 - De Partij voor de Dieren pleit vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota voor een portefeuille dierenwelzijn, zodat één van de gedeputeerden direct verantwoordelijk is voor dieren. Deze gedeputeerde kan dan bij de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden letterlijk “het verschil maken”. Volgens Anja Hazekamp, lid van de Provinciale Staten van Groningen namens de Partij voor de Dieren, is het provinciale beleid inzake dierenwelzijn te versnipperd.
Volgens Hazekamp is er niet alleen te weinig aandacht voor dieren in de provincie, maar heeft het college ook geen visie op dierenwelzijn. En dat terwijl de provincie een aantal belangrijke taken op dat gebied heeft. Het gaat hierbij vooral om de (intensieve) veehouderij , de bescherming van dieren in het wild, jacht en faunabeheer. Als er in Groningen al eens iets wordt gedaan voor dieren, dan is het vooral gericht op bedreigde diersoorten en dan nog is het beleid vaak ad hoc, aldus Hazekamp.
Een gedeputeerde dierenwelzijn zou een samenhangend beleid inzake dierenwelzijn kunnen vormgeven. De Partij voor de Dieren denkt onder meer aan alternatieven voor jacht en schadebestrijding, stimulering van de biologische veehouderij en een diervriendelijke aanpak van verwilderde huisdieren en muskusratten.
Tijdens de Algemene Beschouwingen vraagt de Partij voor de Dieren ook geld voor een diervriendelijk landschap. De partij wil de aandacht blijven vestigen op het feit dat landbouwdieren steeds minder buiten komen. De dieren die het geluk hebben nog eens in het zonnetje te kunnen grazen, moeten wel kunnen schuilen tegen extreme weersomstandigheden. Daarom is het belangrijk dat in weilanden bomen en heggen worden aangelegd. Dat kan in de vorm van faunaranden, waar ook weer veel andere dieren van profiteren.
Het idee voor een dierenwelzijnsgedeputeerde is niet nieuw. De provincie Utrecht had vorig jaar de primeur. Een motie van de Partij voor de Dieren en de SP hierover werd door alle Utrechtse statenleden en het college van Gedeputeerde Staten ondersteund. De Partij voor de Dieren hoopt dat haar voorstel ook in Groningen op veel steun kan rekenen, zodat ook de Groningse dieren een betere toekomst tegemoet gaan.