Geen plaats voor mest­ver­gisting in ener­gie­tran­sitie


Provincie moet inves­teren in projecten die planet­proof zijn

19 november 2019

Energie uit mest moet geen onderdeel uitmaken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen wijst het College van GS middels kritische vragen op het niet duurzame karakter en de negatieve effecten. Mestvergisting houdt de klimaat- en biodiversiteitsverwoestende veeindustrie in het zadel, terwijl dringend een reductie van de veestapel nodig is. De mestvergistingsbedrijven worden door de provincie en het Rijk zwaar gesubsidieerd om rendabel te kunnen draaien. Burgers betalen zo mee aan het wegwerken van het enorme mestoverschot waar de veehouderij zich geen raad mee weet.

De Partij voor de Dieren stelt dat het provinciebestuur haar ogen sluit voor het mestprobleem. Er wordt geen groene maar bruine energie opgewekt. Enorme hoeveelheden soja en mais, geïmporteerd uit bijvoorbeeld Brazilië en Argentinië, wordt door de miljoenen dieren in de veeindustrie omgezet in een oneindig mestmoeras. Statenlid Ankie Voerman: “Om de stikstof- en CO2 crises op te lossen moet de veehouderij krimpen. De minister en het College stellen dat kringlooplandbouw de toekomst is, waarbij mest op het eigen land wordt aangebracht. Laat de provincie haar geld dan ook investeren in landbouw- en energieprojecten die planetproof zijn. Nu wordt met provinciale middelen een energieketen uitgebouwd die afhankelijk is van grote hoeveelheden mest, en daarmee de veeindustrie in stand houdt. De omschakeling naar werkelijk toekomstbestendige energie wordt vertraagd. Onverstandig en onbegrijpelijk.”

In Groningen worden in rap tempo nieuwe fabrieken gebouwd die draaien op mest. Gasunie en SCW Energy willen op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl een installatie bouwen die jaarlijks 150 tot 200 miljoen m3 groen gas produceert, met als vergistingsmateriaal onder andere mest en slachtafval. Van Oosten/Bio-Energy Veendam bouwde zwaar gesubsidieerd hun co-vergister om tot monovergister, en produceert daar ‘groen’ gas voor Nedmag. Zonder rijkssubsidies zou deze ombouw financieel onhaalbaar zijn geweest. GS verleent onder andere subsidie aan bedrijfspogingen om mest om te zetten naar groen gas en koolstof. Er worden door gemeenten dubieuze trucs toegepast om de bedrijven plaats te bieden. Zo werd in Veendam het bestemmingsplan gewijzigd zodat een vergistingsbedrijf geen dwangsommen zou moeten betalen na een uitspraak van de Raad van State. Mestvergisters leveren bijna altijd twistpunten in de lokale gemeenschap, omwonenden klagen overal over ernstige stankhinder, en vrezen voor gezondheidsrisico’s.