Compenseer boeren, maar kies voor natuur in Wester­polder-Oosterland


25 mei 2018

Waterschap Hunze en Aa's heeft het peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan uitgesteld, omdat de daar geldende functie Natuur tegenstrijdig is aan de belangen van de nog aanwezige agrarische bedrijven. Het waterschap wil de provincie en de daar nog werkende agrariërs de tijd geven om tot een goede compensatieregeling te komen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen zich hier voor inzet en heeft aan het college inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Ankie Voerman: "Het hoog houden van het waterpeil is noodzakelijk voor de instandhouding en verbetering van de natuur in dat gebied, zonder dat heeft het Natuur Netwerk op die plek geen schijn van kans." Zo zou de witte kievitsbloem onder andere uit het gebied kunnen verdwijnen, een soort die nog maar heel weinig in Nederland voorkomt, maar in dit gebied wel bloeit.

In zowel de omgevingsvisie van de provincie Drenthe als die van Groningen heeft het gebied Westerpolder-Oosterland de functie natuur gekregen. Het betreft hier een onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, de voormalige en ingekrompen Ecologische Hoofdstructuur.

Voor de boeren is een hoge waterstand meestal geen optie. Daarom moet er overlegd en gecompenseerd worden. De Partij voor de Dieren stelt voor dat de provincie in gesprek gaat met de daar nog werkende agrariërs en gaat praten over onder andere uitkopen of een natschaderegeling.