Motie: Vogel­radars op wind­molens zeedijk 


16 december 2015

Betreft : Vogelradars op windmolens zeedijk

Datum PS : 16 december 2015

Onderwerp : Herzien ontwerp omgevingsvisie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- De provincie concentratiebeleid heeft m.b.t. windturbines;

- daarbij concentratiegebieden zijn aangewezen op de zeedijk en de polders daar vlak achter;

- juist langs de kustlijn veel vogels en vleermuizen trekken;

Overwegende dat:

- Het bewezen is, dat vogels en vleermuizen langs de kust vaak slachtoffer worden van draaiende windturbines;

- veel slachtoffers kunnen worden voorkomen door het aanbrengen van een vogelradar;

- dergelijke radars al worden toegepast op windmolens elders en bijvoorbeeld worden overwogen bij een mogelijk windpark op de afsluitdijk;

Verzoeken het college:

- In gesprek te gaan met de energieproducent die de turbines gaat plaatsen en als voorwaarde te stellen, dat er een vogelradar komt op de turbines, die groepen vogels signaleert en de molens kortstondig stil zet;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer