Motie: Respect voor ecolo­gische en natuur­his­to­rische waarde Stadsweg ( fiets­route Plus Groningen-Ten Boer )


16 december 2015

Betreft : Respect voor ecologische en natuurhistorische waarde Stadsweg

Datum PS : 16 december 2015

Onderwerp : realisatiebesluit fietsroute Plus Groningen-Ten Boer

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

Fietsroute plus Groningen-Ten Boer voor een deel over de oude Stadsweg loopt;
dit deel van de route van grote cultuurhistorische waarde is als nog herkenbare vroeg middeleeuwse kleiweg;
er in de berm van de stadsweg bijzondere planten en paddenstoelen staan, waaronder de zeer zeldzame wasplaten.
de ecologische waarde van de bermen met 16 getelde rode lijst paddenstoelen zeer groot is;
de Mycologische werkgroep Groningen zich over het overleven van die paddenstoelen veel zorgen maakt;

Overwegende dat:

Er volgens tellingen van de provincie maximaal 120 fietsers/uur over de stadsweg worden verwacht;
volgens de richtlijnen van de CROW en verkeersconsulent Zeegers van de fietsersbond een breedte van 2 meter voor een fietspad dan ruim voldoet;
dit niet alleen financieel voordeliger is, maar ook de bermen en grotendeels de oorspronkelijke stadsweg spaart;

Verzoeken het college:

Om de cultuurhistorische- en ecologische waarde van de Stadsweg te respecteren en

de veranderingen op de Stadsweg te beperken tot een verbreding van het fietspad tot maximaal twee meter;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman B.Zwiers

Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PVV

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer