Motie: Stimu­leren Inten­sieve veehou­derij richting biolo­gische bedrijfs­voering 


16 december 2015

Betreft : Stimuleren Intensieve veehouderij richting biologische bedrijfsvoering

Datum PS : 16 december 2015

Onderwerp : Herzien ontwerp omgevingsvisie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- De provincie de uitbreiding van bedrijven met intensieve veehouderij onwenselijk acht ;

- het economisch slecht gaat met veel van dit soort bedrijven;

- uitbreiding van bouwblokken mogelijk blijft, mits dat ten goede komt aan het welzijn van de dieren en het aantal dieren niet toeneemt;

Overwegende dat:

- De provincie in haar omgevingsvisie veel belang hecht aan biologische bedrijfsvoering;

- de markt voor biologische producten groeiende is;

- veehouders wellicht met enige hulp bereid zijn om over te stappen naar een biologische bedrijfsvoering;

Verzoeken het college:

- Te komen met een plan van aanpak, waarbij de bestaande intensieve veehouderij gestimuleerd wordt tot een overgang naar biologische bedrijfsvoering;

- hiertoe kennis en diensten ter beschikking te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Partij voor het Noorden

B.Zwiers


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer