Motie veldproef geen reeën doden


15 december 2021

Betreft :

Veldproef geen reeën doden

Datum PS :

15 december 2021

Onderwerp :

Faunabeheerplan Ree 2021-2025

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • er geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen het doden van reeën en een vermindering van het aantal aanrijdingen;
  • in de beleidsnotitie staat dat beheer van reeën slechts wordt toegestaan in het belang van de verkeersveiligheid;
  • in het faunabeheerplan wordt aangeven dat doden geen aantoonbaar effect heeft op het aantal aanrijdingen;

Overwegende dat:

  • beleid doeltreffend dient te zijn;
  • het aannemelijk is dat het doden van reeën niet het beoogde resultaat oplevert;

Verzoeken het College:

  • geen nieuwe ontheffing voor het doden van reeën te verlenen (afgezien van valwild);
  • op deze wijze een meerjarige veldproef van tenminste drie jaar te starten teneinde een zuiver beeld te krijgen van de incidentie van aanrijdingen als populatie en gedrag niet worden verstoord door bejaging;
  • de resultaten te delen met de Staten alvorens er een eventuele nieuwe ontheffing wordt verleend;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, 50Plus

Tegen