Motie gelijke behan­deling gedu­peerden mijnbouw


14 december 2022

Betreft :

Gelijke behandeling gedupeerden mijnbouw

Datum PS :

14 december 2022

Onderwerp :

Bodemdaling en zoutwinning

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Er in gebieden met gestapelde mijnbouw met twee maten gemeten wordt ten aanzien van erkenning en uitbetaling van schade, de waardedalingsregelling, de subsidie verduurzaming en verbetering Groningen etc.;
  • het onderscheid voornamelijk gerelateerd is aan de gemeentegrens die op plaatsen

dwars door de dorpen loopt.

Overwegende dat:

  • alle zoutwinning in de provincie Groningen valt binnen de invloedssfeer van het Groningerveld;
  • het onrechtvaardig is dat directe buren die in verschillende gemeentes wonen, verschillend behandeld worden;
  • het meer dan waarschijnlijk is, dat de gestapelde mijnbouw door zout- en gaswinning leidt tot waardedaling van woningen;

Verzoeken het College:

  • Zich tot het uiterst in te zetten voor gelijke behandeling van alle gedupeerden binnen de gebieden waar gestapelde mijnbouw plaatsvindt;
  • te pleiten bij de staatssecretaris en het IMG voor de toevoeging van alle postcodes die vallen binnen het gebied van de gestapelde mijnbouw, zodat ook deze mensen recht hebben op schadevergoeding, de waardedalingsregeling en de subsidie verduurzaming en verbetering Groningen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen