Motie publi­catie melding­plichtige kap buiten­gebied


29 juni 2022

Betreft :

Publicatie meldingplichtige kap buitengebied

Datum PS :

6 juli 2022

Onderwerp :

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Locaties van en redenen voor bomenkap in het buitengebied niet publiek inzichtelijk worden gemaakt omdat het uitvoering van een areaalwet betreft;
  • het verdrag van Aarhus burgers het recht geeft op toegang tot informatie inzake milieuaangelegenheden;
  • burgers de bomenkap regelmatig als (onaangename) verrassingstactiek ervaren omdat zij niet ge├»nformeerd zijn c.q. zich niet hebben kunnen informeren over nut en noodzaak;

Overwegende dat:

  • Er weliswaar geen provinciaal besluit ten grondslag ligt aan kap in het buitengebied, en er daarom geen bezwaarprocedure mogelijk is;
  • desalniettemin burgers het recht hebben om ge├»nformeerd te worden over ingrepen in hun omgeving;
  • publicatie potentieel kan leiden tot bredere afwegingen en een gunstigere uitkomst; burgers kunnen in bepaalde gevallen mogelijke alternatieven of aanpassingen aandragen, de toestand van de herplant monitoren en meedenken over (behoud van) de groene omgeving;

Verzoeken het College:

  • Geanonimiseerde informatie over bomenkap in het buitengebied openbaar beschikbaar te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen