Motie extern onderzoek Groningen Seaports en Dubbele Dijk


26 mei 2021

Betreft :

Extern onderzoek Groningen Seaports

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Grondtransacties Groningen Seaports

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • er mogelijk sprake is van het sluiten van onbevoegde deals door Groningen Seaports;
  • Gedeputeerde Staten een onderzoek vanuit de GR heeft aangekondigd naar de gang van zaken;

Overwegende dat:

  • vooralsnog onduidelijk is welke rol de provincie als partij in de GR heeft gehad in het proces;
  • het wenselijk is dat tevens extern onderzoek wordt gedaan;

Spreken uit dat:

  • een extern onderzoek uitgevoerd moet worden naar de transacties van Groningen Seaports en de rol van de provincie in deze;
  • ook een extern onderzoek moet plaatsvinden naar de onduidelijke afspraken en deals rond de dubbele dijk;
  • deze opdracht door Provinciale Staten neergelegd wordt bij de Noordelijke Rekenkamer of een extern onderzoeksbureau al naar gelang de mogelijkheden;
  • daartoe onder leiding van de griffie een kleine commissie wordt samengesteld vanuit de Staten om daar een praktische invulling aan te geven, waarbij de Staten over de voortgang worden ge├»nformeerd;

Roepen het college op:

  • budget te reserveren voor het onderzoek;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Joke Lesman, SP

Ton van Kesteren, PVV

Robert Pestman, Code Oranje


Status

Ingediend

Voor

Tegen