Motie: Geen toestemming vestiging groot­schalige melk­vee­hou­derij in Vlagt­wedde 


4 november 2015

Datum PS : 04 november 2015

Onderwerp : Vestiging grootschalige melkveehouderij in Vlagtwedde

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Er in het coalitieakkoord staat dat megastallen onwenselijk zijn

- Twee coalitiepartijen, zijnde SP en GroenLinks, in hun meest recente verkiezingsprogramma's zich zonder

voorbehoud hebben uitgesproken tegen de komst van megastallen.

- Het toepassen van het vertrouwensbeginsel voor de Staten op z'n minst discutabel is, gezien de

verschillende visies van juristen hierop.

Overwegende dat:

- Megastallen problemen kunnen veroorzaken voor omwonenden en in ieder geval hun woongenot en

welzijn zullen aantasten.

- Industriële bouwblokken niet thuishoren op het Groningse platteland.

- Er geen weidegang zal kunnen plaatsvinden.

- De dieren hun identiteit, hun natuurlijke leven en hun intrinsieke waarde wordt afgenomen.

- De megastallen direct en indirect een groot probleem vormen voor het milieu en de biodiversiteit in- en

buiten onze provincie.

De Staten spreken uit:

Dat de komst van Gigastal Buijs bij Bourtange en megastal Rass Future Farms BV te Munnekemoer

onwenselijk zijn en dat daarom een verzoek tot het wijzigen van de Provinciale Omgevingsverordening,

waarmee de komst van deze stallen zou kunnen worden gefaciliteerd, niet zal worden gehonoreerd.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

D. de Haas

PvdA


Status

Verworpen

Voor

hoofdelijkestemming

Tegen

hoofdelijkestemming

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer