Motie Pracht­linten van Lauwerszee tot Dollard tou


11 november 2020

Betreft :

Prachtlinten van Lauwerszee tot Dollard tou

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • Insecten en kleine diersoorten zeer gebaat zijn bij lange, aaneengesloten linten van bloemrijke bermen en kades voor voedselvoorziening en migratie, de zogenaamde prachtlinten;
  • deze prachtlinten kunnen liggen langs wegen, wateren, fietspaden en wandelpaden;

Overwegende dat:

  • Fragmentatie optreedt in de aanleg en het beheer van ecologische bermen, ondanks de stevige inzet op ecologisch bermbeheer langs provinciale wegen doordat bijvoorbeeld gemeentes niet altijd ecologisch beheren;
  • prachtlinten sterk worden als alle partners (gemeenten, provincie, waterschappen en overige grondeigenaren) deelnemen;
  • prachtlinten bijdragen aan het herstel van biodiversiteit;
  • prachtlinten ook kleur en leven kunnen geven aan toeristische routes in de provincie;

Roept het college op:

  • Te onderzoeken waar kansen liggen voor de ontwikkeling van één of meerdere prachtlinten;
  • een commitment aan te gaan om in samenwerking met de betreffende partners de gekozen linten aan te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CDA, GroenLinks, PvdA, SP, PVV

Tegen

FvD, VVD, GroningerBelang