Motie overzicht preven­tieve maat­re­gelen wildaan­rij­dingen


15 december 2021

Betreft :

Overzicht preventieve maatregelen

Datum PS :

15 december 2021

Onderwerp :

Faunabeheerplan Ree 2021-2025

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • een ontheffing voor het doden van reeën alleen verleend mag worden als er geen andere bevredigende oplossing bestaat (art. 3.8 lid 5 Wet natuurbescherming);
  • een compleet overzicht ontbreekt van de preventieve maatregelen die gemeenten hebben genomen teneinde aanrijdingen met reeën te voorkomen;
  • daarnaast uit de quickscan blijkt dat niet alle gemeenten de beschikbare preventieve maatregelen toepassen;

Overwegende dat:

  • niet kan worden aangetoond dat preventieve maatregelen afdoende zijn toegepast;
  • er geen nieuwe ontheffing mag worden verleend indien de informatie over de inzet van preventieve maatregelen niet of onvolledig beschikbaar is;

Verzoeken het College:

  • de ontbrekende informatie bij gemeenten en / of WBE’s op te vragen en een volledig overzicht samen te stellen over de toepassing en effecten van preventieve maatregelen;
  • dit overzicht met de Staten te delen, en totdat dit beschikbaar is geen nieuwe ontheffing voor het doden van reeën te verlenen (afgezien van valwild);

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen