Motie klimaat­eisen aan fonds­ver­sterking NOM


17 november 2021

Betreft :

Klimaateisen fondsversterking NOM

Datum PS :

10 november 2021

Onderwerp :

Uitbreiding fondsvermogen NOM

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • Gedeputeerde staten voornemens zijn € 3,9 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van een fondsversterking van de N.V. NOM;
 • in het huidige voorstel alleen het budget ‘Financiering Energietransitie en Circulaire Economie’ bijdraagt aan vergroening en de energietransitie;
 • aan de overige inzet (Herstelbudget, Acquisities/Grote Projecten en Versnellingsleningen) geen duurzaamheidseisen worden gesteld;
 • we met een klimaatcrisis te maken hebben die alle andere problemen uiteindelijk te boven zal gaan;

Overwegende dat:

 • Bedrijven geholpen moeten worden, die door de coronacrisis onevenredig hard zijn geraakt;
 • de financiële injectie in deze vorm echter zeer beperkt zal bijdragen aan vergroening van de economie en de energietransitie;
 • de ondersteuning één op één gekoppeld zou kunnen worden aan klimaatmaatregelen zoals de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen;
 • verduurzaming van het energiegebruik op termijn ook goedkoper zal zijn voor bedrijven;

Verzoeken het College:

 • Met de NOM in overleg te gaan over het stellen van klimaateisen bij de inzet van herstelmiddelen;
 • dit als voorwaarde te stellen voor een provinciale bijdrage aan de fondsversterking;
 • Provinciale Staten te informeren over de inhoud van de aangepaste regeling;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie overbruggingssubsidie wildopvang

Lees verder

Motie overzicht preventieve maatregelen wildaanrijdingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer