Motie klimaat­eisen aan fonds­ver­sterking NOM


17 november 2021

Betreft :

Klimaateisen fondsversterking NOM

Datum PS :

10 november 2021

Onderwerp :

Uitbreiding fondsvermogen NOM

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • Gedeputeerde staten voornemens zijn € 3,9 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van een fondsversterking van de N.V. NOM;
 • in het huidige voorstel alleen het budget ‘Financiering Energietransitie en Circulaire Economie’ bijdraagt aan vergroening en de energietransitie;
 • aan de overige inzet (Herstelbudget, Acquisities/Grote Projecten en Versnellingsleningen) geen duurzaamheidseisen worden gesteld;
 • we met een klimaatcrisis te maken hebben die alle andere problemen uiteindelijk te boven zal gaan;

Overwegende dat:

 • Bedrijven geholpen moeten worden, die door de coronacrisis onevenredig hard zijn geraakt;
 • de financiële injectie in deze vorm echter zeer beperkt zal bijdragen aan vergroening van de economie en de energietransitie;
 • de ondersteuning één op één gekoppeld zou kunnen worden aan klimaatmaatregelen zoals de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen;
 • verduurzaming van het energiegebruik op termijn ook goedkoper zal zijn voor bedrijven;

Verzoeken het College:

 • Met de NOM in overleg te gaan over het stellen van klimaateisen bij de inzet van herstelmiddelen;
 • dit als voorwaarde te stellen voor een provinciale bijdrage aan de fondsversterking;
 • Provinciale Staten te informeren over de inhoud van de aangepaste regeling;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen