Motie over­brug­gings­sub­sidie wildopvang


10 november 2021

Betreft :

Overbruggingssubsidie wildopvang

Datum PS :

10 november 2021

Onderwerp :

Begroting 2022

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Een onderzoek is aangekondigd naar de provinciale invulling van opvang voor hulpbehoevende dieren uit het wild;
  • De twee bestaande opvanglocaties door financiële tekorten zeer binnenkort de deuren moeten sluiten;

Overwegende dat:

  • Zolang de resultaten van het onderzoek niet bekend zijn, en er nog geen aanvang gemaakt wordt met de uitwerking, de mogelijkheden tot dierenopvang beschikbaar moeten blijven;
  • Beëindiging van de huidige opvanglocaties leidt tot verlies van kennis, ervaring, materieel kapitaal en personele inzet;
  • Er een mogelijkheid tot overbruggingssubsidie moet komen;

Verzoeken het College:

  • Binnen het PLG3 budget ruimte te maken voor een incidentele financiële bijdrage voor instandhouding van de opvanglocaties;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen