Motie klimaat­nood­toe­stand


10 november 2021

Betreft :

Uitroepen Klimaatnoodtoestand

Datum PS :

10 november 2021

Onderwerp :

Begroting 2022

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De klimaatcrisis volgens opeenvolgende IPCC rapporten een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde;
  • de gevolgen daarvan nu al wereldwijd zichtbaar zijn, ook in ons eigen land en provincie;
  • de klimaatcrisis dus een crisis is die ons allemaal aangaat;
  • wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;
  • ook de gemeente Groningen op initiatief van Groen Links e.a. inmiddels die stap heeft gezet;

Overwegende dat:

  • Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand, ondanks haar symbolische waarde, een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk is te beperken;

Spreken uit dat:

  • De provincie Groningen de noodtoestand voor het klimaat uitroept;
  • het college jaarlijks bij de rekening ook een ‘klimaatrekening’ presenteert aan de Staten met een berekening en specificatie van de uitstoot van broeikasgassen in onze provincie in relatie tot de Klimaatagenda provincie Groningen 2030;
  • het doel van de Klimaatagenda provincie Groningen 2030 zo nodig zal worden aangescherpt om in lijn te blijven met de Europese klimaatdoelen;
  • er extra maatregelen zullen worden getroffen om tijdig de (aangescherpte) klimaatdoelen te halen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie nieuwe WHO normen luchtkwaliteit leidend

Lees verder

Motie overbruggingssubsidie wildopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer