Motie geen ontheffing kraai­en­vang­kooien


13 november 2019

Betreft :

Ontheffing kraaienvangkooien

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

de faunabeheereenheid in het voorliggende plan vraagt om het verlenen van een ontheffing voor gebruik van kraaienvangkooien.

Overwegende dat:

  • niet bewijsbaar is dat inzet van de kooien enig positief effect heeft op de weidevogelstand;
  • er geen legale methode bestaat om de gevangen dieren te doden;
  • op grond van bovenstaande redenen in Friesland de inzet van kraaienvangkooien door de rechter is verboden;
  • gebruik van de kooien garant staat voor het toebrengen van pijn en doodsangst bij kraaien én andere vogels;
  • beschermde en broedende vogels ook in de kooien terecht kunnen komen.
  • de mogelijkheid tot ontheffing voor het gebruik van kraaienvangkooien uit het Faunabeheerplan 2019- 2024 te laten verwijderen;

Verzoeken het College:

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen