Motie inzet preven­tieve middelen


13 november 2019

Betreft :

Inzet preventieve middelen

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • een faunabeheerplan per diersoort en gewas een beschrijving moet bevatten van de handelingen die in vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het faunabeheerplan zijn verricht om schade te voorkomen, alsmede een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;

uit de ‘Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade’ voortkomt dat toepassing van preventieve middelen voorwaarde is voordat tot afschot mag worden overgegaan;

Overwegende dat:

  • in het voorliggende faunabeheerplan de beschrijving zich beperkt tot een zeer algemene opsomming van (mogelijke) inzet van preventieve middelen, en deze in het geval van de vos geheel ontbreekt;
  • hierdoor niet inzichtelijk en controleerbaar is of, hoe vaak en op welke wijze preventieve middelen worden ingezet ter voorkoming van landbouwschade dan wel bescherming van weidevogels;
  • deze informatie beschikbaar moet zijn voordat een besluit genomen kan worden over het Faunabeheerplan;

Verzoeken het College:

  • BIJ12 op te dragen PS volledig inzicht te geven in de aard en frequentie van de (opgegeven) inzet van preventieve middelen per diersoort en gewas; alsmede informatie over de uitgevoerde controles op deze inzet;
  • besluitvorming over het faunabeheerplan aan te houden totdat deze informatie is toegevoegd;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen