Motie einde uitbreiding IV in omge­vings­visie


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota

Constaterende dat:

 • Het bewezen is, dat een groot aantal dieren opeengepakt in een kleine ruimte een steeds groter gevaar vormt voor de volksgezondheid;
 • Er regelmatig ziekten uitbreken die niet alleen dieren ziekmaken, maar ook als zoƶnosen overslaan op de mens;
 • Er in oppervlaktewater veel antibioticaresten en antibioticaresistente bacteriĆ«n worden gevonden met name afkomstig uit de intensieve veehouderijen, met antibioticaresistentie bij mensen tot gevolg;
 • Dieren binnen de intensieve veeteelt niet aan hun natuurlijke behoeften kunnen voldoen en hun hele, meestal korte, leven geen buitenlucht zien;
 • De ecologische gevolgen van de overproductie van dierlijke eiwitten zeer ernstig zijn;
 • Vlees een luxeprodukt is dat direct ten koste gaat van het verbouwen van voedselgewasssen voor de gehele wereldbevolking:

Overwegende dat:

 • In het collegeakkoord sprake is van het in stand houden van de bestaande situatie;
 • Dat die situatie staat beschreven in het huidige Provinciale Omgevingsplan en inhoudt, dat het nog steeds mogelijk is voor bestaande intensieve veehouderijen om onder voorwaarden uit te breiden;
 • Er een nieuwe omgevingsvisie in ontwikkeling is;

Verzoeken het College: :

 1. In de nieuwe omgevingsvisie op te nemen dat er geen uitbreidingen van intensieve veehouderij meer mogelijk zijn, anders dan vergroting van het bouwblok zonder toename van het aantal vergunde dieren, ten behoeve van dierenwelzijn;
 2. Te onderzoeken hoe bestaande intensieve veehouderijen gestimuleerd kunnen worden te extensiveren.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer