Geen proef­boring, afval­wa­te­rin­jecties en gas- of olie­winning op nieuwe locaties in de Provincie Groningen


27 mei 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Gaswinning leidt tot aardbevingen, aanzienlijke schade en gevaarlijke situaties voor mens, dier en milieu in de provincie Groningen.
- De gezamenlijke waterbedrijven "Vewin" hebben geconstateerd dat door gas-, oliewinning en afvalwaterinjecties in de ondergrond het grondwater steeds meer vervuild raakt.
- Een nieuwe boring in scherp contrast staat met de gewenste energietransitie.

Overwegende dat:

- Er veel onrust is in de provincie rond de gaswinning.
- Voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwoners van de provincie boven economisch gewin gaat;
- De kwaliteit van het grondwater achteruit gaat en dat een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid, maar ook voor dieren en het milieu.
- De coalitie in haar akkoord veel nadruk legt op een schoon milieu en op een snelle energietransitie.

Roepen het college op:

1. Om alle middelen die de provincie heeft in te zetten om olie-, gaswinning en de injectie van afvalwater in de ondergrond op nieuwe locaties te voorkomen, waaronder het verstrekken van eventuele vergunningen voor infrastructuur.
2. De minister van Economische Zaken op de hoogte te stellen van dit besluit van de Staten.
3. Aan de minister van Economische Zaken (nog eens) de wens over te brengen om te komen tot een snelle energietransitie, waarbij de Provincie Groningen de voortrekker wil zijn.

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer