Motie commit­teren aan fosfaat­plafond


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Na het verdwijnen van het melkquotum veel schaalvergroting wordt verwacht in de melkveehouderij;
  • Dit leidt tot een aanzienlijke toename van mestproduktie;
  • De biodiversiteit in Nederland, ook in Groningen, sterk achteruit gaat door overbemesting;
  • Het fosfaatplafond in Nederland al bijna is bereikt;
  • Gedeputeerde Staghouwer samen met de collega's uit Drenthe en Friesland een brief heeft geschreven aan de Staatssecretaris met het verzoek het fosfaatplafond niet voor Noord Nederland te laten gelden;

Overwegende dat:

  • Het niet hanteren van het fosfaatplafond in Noord Nederland zal leiden tot een verdere vervuiling van onze leefomgeving en het versneld afnemen van de biodiversiteit in onze provincie;
  • Het niet hanteren van het fosfaatplafond zal leiden tot buitenproportionele toename van het aantal veehouderijen en schaalvergroting in Groningen met mogelijk een aanzuigende werking voor veehouders van buiten onze provincie;


Roept Gedeputeerde Staten op:

  1. De brief aan Staatssecretaris Dijksma te herroepen en zich te committeren aan het landelijke fosfaatplafond.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie einde uitbreiding IV in omgevingsvisie

Lees verder

Motie agrarisch natuurbeheer Finsterwolde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer