Motie agrarisch natuur­beheer Finster­wolde


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Er zeldzame tot zeer zeldzame vogels met succes broeden in de wintertarwegebieden rond Finsterwolde, waaronder de Blauwe- en de Grauwe Kiekendief;
  • De zeer zeldzame Steppekiekendief vorig jaarenige tijd in het gebied heeft vertoefd;
  • We dankzij de monitoring van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, weten dat er in het gebied rond Finsterwolde een bovengemiddeld aantal Veldleeuweriken, Kwartels en Kwartelkoningen broeden en er ’s winters de zeldzame Ruigpootbuizerds verblijven;

Overwegende dat:

  • Het voorkomen van bovengenoemde soorten een visitekaartje voor de rest van Nederland is voor succesvol agrarisch natuurbeheer én laat zien dat met gericht beleid een deel van de biodiversiteit hersteld kan worden;
  • De provincie in haar ‘Visie agrarisch natuur- en landschapsbeheer na 2016’ juist het gebied rond Finsterwolde grotendeels heeft geschrapt als doelgebied voor agrarisch natuurbeheer;
  • Dit door zowel landbouwers, natuurbeschermers en een deskundige groep als de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen als onbegrijpelijk en verkeerd wordt bestempeld;

Roept Gedeputeerde Staten op:

  1. In gesprek te treden met de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen over het behoud van de zeldzame vogelsoorten voor onze provincie;
  2. Te verzekeren dat het huidige agrarische natuurbeheer in het gebied rondom Finsterwolde ook ná 1 januari 2016 in stand gehouden blijft;
  3. Zo spoedig mogelijk de Staten te informeren over het plan van aanpak.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer