Heldere definitie Inten­sieve Veehou­derij


4 november 2008

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 5 november 2008, ter behandeling van het Voorontwerp POP,

constaterende dat:
- de provincie een einde wil maken aan nieuwe intensieve veehouderij om onder meer aantasting van de belevingswaarde van het landelijk gebied en overbelasting van plattelandswegen te voorkomen;
- intensieve veehouderij wordt gedefinieerd als: een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarin het houden van varkens, kalveren, pelsdieren en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen;
- het op biologische wijze houden van dieren, alsmede het houden van melkrundvee, schapen of paarden niet wordt aangemerkt als intensieve veehouderij,

overwegende dat:
- deze definitie ruimte open laat voor het op grootschalige, niet-grondgebonden wijze houden van dieren, zoals onder meer runderen en geiten;
- deze definitie daarmee ontoereikend is om alle nieuwe intensieve veehouderij te weren,

verzoeken het College:
- intensieve veehouderij te definiëren als: een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarin het houden van dieren geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen;
- waarbij het op biologische wijze houden van dieren, alsmede het houden op grondgebonden wijze van dieren die een substantieel deel van het jaar weidegang hebben niet wordt aangemerkt als intensieve veehouderij,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

PvhN, SP, GroenLinks, PvdD, D66

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer