Veedichtheid en bebouwde omgeving


4 november 2008

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 5 november 2008, ter behandeling van het Voorontwerp POP,

constaterende dat:
- het Voorontwerp POP een goede eerste aanzet biedt om nieuwe intensieve veehouderij te beperken;
- er een toename is in de verspreiding van ziektes voor mensen en dieren ten gevolge van de veehouderij, zoals vogelgriep en Q-koorts,

overwegende dat:
- schaalvergroting in de veehouderij in toenemende mate leidt tot gebruik van antibiotica, waardoor het ontstaan van resistente ziekteverwekkers zoals de MRSA-bacterie en Salmonella in de hand worden gewerkt;
- veehouderij ook (chronische) ziekteverschijnselen kan veroorzaken bij veehouders en omwonenden, zoals astma en bronchitis ten gevolge van hoge concentraties fijnstof,

voorts overwegende dat:
- de commissie MER vorige week bekend heeft gemaakt dat zij meer aandacht gaat vragen voor volksgezondheidsaspecten bij plan- en projectvoorbereidingen,
dringen er op aan dat:
- het College bij inplaatsing en uitbreiding van bestaande veehouderijen rekening houdt met de bestaande veedichtheid in een gebied;
- en de veedichtheid in de bebouwde omgeving zo veel mogelijk beperkt,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

PvhN, SP, PvdD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer