Geitenstop Groningen


13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Flevoland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht, de realisatie en uitbreiding van geitenboerderijen aan banden hebben gelegd;
  • uit het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ uit 2017 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat bewoners in de omgeving van geitenboerderijen iets vaker een longontsteking hebben;
  • in Nederland sinds 2007 minstens 95 mensen aan Q-koorts zijn overleden, een ziekte die van schapen en geiten op mensen overdraagbaar is

Overwegende dat:

  • het college in de beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA d.d. 6 maart 2019 toegeeft dat de maatregelen die in andere provincies zijn genomen, kunnen leiden tot een verplaatsingsbeweging, ook wel als het ‘waterbedeffect’ aangeduid;
  • het college meent dat artikel 2.26.2 van de PROV, inhoudende dat nieuwvestiging van agrarische bedrijven (waaronder geitenboerderijen) - behoudens in enige uitzonderingssituaties- niet mogelijk is, tot gevolg heeft dat geen noodzaak zou bestaan om vergelijkbare maatregelen te nemen als in andere provincies;
  • volgens het college – gelet op de Wro - het primair tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten zou behoren om zich ervan te vergewissen of bestaande uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden voor geitenhouderijen mogelijk risico’s voor de volksgezondheid opleveren;
  • gemeentes bovendien nog niet bij de provincie zouden hebben aangeklopt met het verzoek om een geitenstop

Verder overwegende dat:

  • er in ieder geval in de gemeente Oldambt twee geitenbedrijven zijn die flink willen uitbreiden;
  • de problematiek dermate ernstig is dat in het kader van de volksgezondheid het voorzorgsprincipe leidend dient te zijn

Verzoeken het college:

  • in de provincie Groningen in het kader van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid een volledige “geitenstop” in te voeren

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, PvdA, VVD