Geen groei dier­aan­tallen inten­sieve veehou­derij


Coali­tie­ak­koord ‘Ver­binden, versterken, vernieuwen’

29 mei 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord laat doorschemeren dat de deur weer wordt opengezet voor groei van de intensieve veehouderij;

Overwegende dat:

  • Een betrouwbare overheid zich aan haar woord houdt;

Spreken als hun mening uit dat:

  • Er geen absolute toename in dieraantallen mag plaatsvinden bij aanpassing van het beleid inzake de intensieve veehouderij;

En gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman


Status

Aangenomen

Voor

Tegen