Gede­pu­teerde dieren­welzijn


17 juni 2008

MOTIE


“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 18 juni 2008, ter behandeling van de Voorjaarsnota,
constaterende dat
- de provincie een aantal wettelijke taken heeft omtrent het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren;
- de provincie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om dierenwelzijn te verbeteren;
- dat het bevorderen van dierenwelzijn als (maatschappelijk) thema geen onderdeel uitmaakt van het provinciaal beleid;

overwegende dat

- het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, faunabeheer, jacht en soortenbescherming;
- dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke deze verschillende beleidsterreinen versnipperd zijn en niet goed op elkaar worden afgestemd;
- dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke dierenwelzijn een onderbelicht thema is en in de afweging van belangen vaak het onderspit delft;

dringen er op aan

- de portefeuille dierenwelzijn expliciet aan één van de gedeputeerden toe te wijzen,
en gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer