Aman­dement aquaduct Noordhorn


22 april 2008Amendement


Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 23 april 2008 ter behandeling van voordracht 9/2008 betreffende de tracékeuze van de omlegging van de N355 nabij Noord- en Zuidhorn


besluiten de besluittekst te vervangen door de volgende tekst:

• Te kiezen voor alternatief 4A-III voor wat betreft het tracé van de omlegging van de N355 rond Noordhorn en Zuidhorn, met dien verstande dat voor de traverse met het Van Starkenborghkanaal gekozen wordt voor een aquaduct.
• In het nieuwe POP te waarborgen dat de restruimte tussen het tracé van de wegomlegging en het Van Starkenborghkanaal ten oosten van Noordhorn zijn open karakter behoudt.
• In te stemmen met het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente teneinde te waarborgen dat de restruimte zijn open karakter behoudt.


Toelichting:
Dit amendement strekt ertoe in de aanleg van een aquaduct te voorzien in plaats van een vaste hoge brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze brug zal vanwege de onomkeerbaarheid en de onmogelijkheid om de visuele beleving te compenseren een groot nadelig effect hebben op de omgeving. Deze variant met een aquaduct is bij de M.e.r. als Meest Milieuvriendelijk Omgevingsgericht Alternatief benoemd. De provincie schat de kosten op €20-30 miljoen euro, in Friesland variëren de prijzen van € 8,7 miljoen tot € 22,8 miljoen euro. Financiële dekking kan worden gevonden in het uitblijven van de ’+’-maatregelen uit de oorspronkelijke 5B+ variant, het uitblijven van veiligheidsmaatregelen op de kruising oudeN355/industrieweg/langestraat uit de oorspronkelijke 5B variant en, indien noodzakelijk, door een aantal infrastructurele projecten uit het RSP Zuiderzeelijn te versoberen.

Ondertekening :

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

D66, GroenLinks, PvhN

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer