De boom in met groot­schalige biomassa


11 juli 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • Nederland en ook de provincie Groningen in haar duurzaamheidsdoelen zwaar steunt op het grootschalig bijstoken van biomassa;
 • het onmogelijk is om een dergelijke hoeveelheid op eigen grond te produceren;
 • daarom veel biomassa geïmporteerd wordt uit landen als de VS, Canada en Brazilië;
 • dit een enorm verwoestende impact heeft op de biodiversiteit en ook concurrerend kan zijn met voedselgewassen;

Voorts constaterende dat:

 • bij het verbranden van hout er sprake is van een koolstofschuld, omdat na aanplanten van nieuwe bomen het 20 tot 100 jaar duurt voordat de verbrande CO2 weer is ingevangen;
 • het verbranden van houtpellets tot 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool;
 • juist herbebossing belangrijk is om het broeikaseffect tegen te gaan;

Overwegende dat:

 • de provincie Groningen voorloper wil zijn als het gaat om de energietransitie;
 • de verwachting is dat in 2020 34% van onze energie hernieuwbaar zal zijn;
 • daarvan 60% afkomstig zal zijn uit biomassa;
 • deze biomassa grotendeels geïmporteerd wordt en de duurzaamheid daarom niet onomstreden is.

Verzoeken het college:

 1. te onderzoeken hoeveel werkelijk duurzame biomassa er beschikbaar is in de provincie Groningen en hoe deze zo efficiënt mogelijk kan worden toegepast;
 2. te onderzoeken op welke wijze duurzame, plantaardige biomassa kan worden geproduceerd binnen onze provincie zonder aantasting van bossen en biodiversiteit;
 3. over de onderzoeksresultaten terug te rapporteren aan de Staten voor 1 januari 2019;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman Bé Zwiers Christiaan Serbanescu-Kele Dennis Ram

Partij voor de Dieren PvhN SP PVV


Status

Aangenomen

Voor

SP, PVV

Tegen

PvdA, VVD