warme sanering inten­sieve veeteelt


4 juli 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In de intensieve veehouderij in Groningen ruim 150.000 varkens, bijna 6 miljoen kippen en duizenden vleeskalveren, slachteenden en –slachtkonijnen een dieronwaardig leven leiden;
  • het voedsel dat in de magen van deze dieren verdwijnt afkomstig is van monoculturen die verwoestende gevolgen hebben voor biodiversiteit, klimaat en mensenrechten;
  • de intensieve veehouderij een groot aandeel heeft in het mestoverschot;

Overwegende dat:

  • de negatieve balans van de intensieve veehouderij ten opzichte van klimaat en biodiversiteit in een duurzame toekomst onhoudbaar is;
  • de intensieve veehouderij stelselmatig grove aantastingen van dierenwelzijn veroorzaakt;
  • er een duidelijke tendens in de samenleving is richting minder vlees eten en het meer nuttigen van plantaardige voeding;
  • veel boeren worstelen om het hoofd boven water te houden;

Verzoeken het college:

  • te inventariseren hoe met gebruikmaking van provinciale, nationale en Europese fondsen een provinciale stoppersregeling voor de intensieve veehouderij gefinancierd kan worden;
  • als voorwaarde in deze regeling op te nemen dat de vrijkomende dierrechten niet verhandelbaar zijn maar definitief uit de markt worden genomen;
  • en de resultaten voor eind 2018 aan de Staten te presenteren;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer