warme sanering inten­sieve veeteelt


4 juli 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In de intensieve veehouderij in Groningen ruim 150.000 varkens, bijna 6 miljoen kippen en duizenden vleeskalveren, slachteenden en –slachtkonijnen een dieronwaardig leven leiden;
  • het voedsel dat in de magen van deze dieren verdwijnt afkomstig is van monoculturen die verwoestende gevolgen hebben voor biodiversiteit, klimaat en mensenrechten;
  • de intensieve veehouderij een groot aandeel heeft in het mestoverschot;

Overwegende dat:

  • de negatieve balans van de intensieve veehouderij ten opzichte van klimaat en biodiversiteit in een duurzame toekomst onhoudbaar is;
  • de intensieve veehouderij stelselmatig grove aantastingen van dierenwelzijn veroorzaakt;
  • er een duidelijke tendens in de samenleving is richting minder vlees eten en het meer nuttigen van plantaardige voeding;
  • veel boeren worstelen om het hoofd boven water te houden;

Verzoeken het college:

  • te inventariseren hoe met gebruikmaking van provinciale, nationale en Europese fondsen een provinciale stoppersregeling voor de intensieve veehouderij gefinancierd kan worden;
  • als voorwaarde in deze regeling op te nemen dat de vrijkomende dierrechten niet verhandelbaar zijn maar definitief uit de markt worden genomen;
  • en de resultaten voor eind 2018 aan de Staten te presenteren;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Niet fracken maar vertrekken

Lees verder

De boom in met grootschalige biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer