Vleesloze dag Provin­ciehuis


22 april 2008

MOTIE

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 23 april 2008, ter behandeling van het keuzedocument POP,

gezien het feit dat
- Gedeputeerde Staten kansen wil benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering;
- Gedeputeerde Staten kiest voor een beleid gericht op het voorkomen en reduceren van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, waaronder methaan;

constaterende dat
- de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd moet worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan;
- de productie van vlees met 18% een belangrijke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee het meest milieuvervuilende onderdeel vormt van ons voedselpakket;
- de consumptie van vlees daarmee een grotere impact heeft dan uitstoot van verkeer en vervoer gezamenlijk;

overwegende dat
- wanneer Nederlanders 1 dag per week geen vlees zouden consumeren in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn;
- de provincie een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft naar de bevolking van Groningen;
dringen er op aan bij het college en het presidium dat
- 1 dag per week geen vleesproducten geserveerd worden op het provinciehuis;
- het eten van vegetarische maaltijden actief wordt gepromoot;

En gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Hoofdelijkestemming:voorwarendeSPledenSwagerman, Blom, Veenstra, BeckermanenFlokstraenHazekampvandePvdD

Tegen

CDA, D66, PvdA, PvhN, VVD, GroenLinks, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer