Afdwingen open­baar­making van alle onder­zoeks­ge­gevens NAM


4 november 2015

Betreft :

Afdwingen openbaarmaking van alle onderzoeksgegevens NAM

Datum PS :

04 november 2015

Onderwerp :

Afvalwaterinjectie Borgsweer

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

er grote gevaren kleven aan het ondergronds vervoeren en injecteren van formatiewater;
deze gevaren bevestigd worden door recente incidenten in de provincie Overijssel;
deze gevaren bevestigd worden door Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, die in een artikel in het blad de Waterspiegel van juli 2015 vraagt om een snel verbod voor afvalwaterinjectie bij waterwinningsgebieden.;
het niet duidelijk is welk extra gevaar aardbevingen en bodemverschuivingen kunnen opleveren voor het buizenstelsel in de ondergrond;
resultaten van onderzoeken en metingen door de NAM niet openbaar worden gemaakt;
het voor de Provincie niet mogelijk is de resultaten van onderzoeken en metingen in te zien.

Overwegende dat:

er veel onrust is onder de omwonenden van de afvalwaterinjectieput;
omwonenden veel schade hebben aan hun huizen. Schade door de NAM ontkend als zijnde gerelateerd aan de injectie van formatiewater en/of aan aardbevingen;
voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwoners van de provincie boven alles gaat;
de coalitie in haar akkoord veel nadruk legt op een schoon milieu.

Verzoeken het college:

om een verzoek richting het ministerie van Economische Zaken en de NAM te doen uitgaan tot openbaarmaking van alle gegevens rond onderzoeken en metingen bij- en in de omgeving van Borgsweer en het antwoord op dit verzoek te delen met ons Staten;
bij weigering tot het openbaar maken van de gevraagde gegevens de mogelijkheid te onderzoeken of de openbaarmaking af te dwingen is op grond van de WOB. En indien dat het geval is, het Wob-verzoek bij EZ in te dienen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman B.Zwiers

Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden

A. Beenen
PvdA


M.S. Scheffers
Groninger Belang


Status

Verworpen

Voor

GroningerBelang, PvdA, PVV

Tegen

CDA, GroenLinks, SP, VVD

Lees onze andere moties

Het binnen 3 maanden beginnen met onafhankelijke onderzoeken en metingen NAM

Lees verder

Maximum aan mitigerende maatregelen bij opwekking windenergie - andere windmolen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer