Het binnen 3 maanden beginnen met onaf­han­ke­lijke onder­zoeken en metingen NAM


4 november 2015

Betreft :

Het binnen 3 maanden beginnen met onafhankelijke onderzoeken en metingen

Datum PS :

04 november 2015

Onderwerp :

Afvalwaterinjectie Borgsweer

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

er grote gevaren kleven aan het ondergronds vervoeren en injecteren van formatiewater;
deze gevaren bevestigd worden door recente incidenten in de provincie Overijssel;
dit gevaar bevestigd wordt door Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, die in een artikel in het blad de Waterspiegel van juli 2015 om een snel verbod vraagt voor afvalwaterinjectie bij waterwinningsgebieden.;
het niet duidelijk is welk extra gevaar aardbevingen en bodemverschuivingen kunnen opleveren voor het buizenstelsel in de ondergrond;
resultaten van onderzoeken en metingen door de NAM niet openbaar worden gemaakt;
het voor de Provincie niet mogelijk is de resultaten van onderzoeken en metingen in te zien.

Overwegende dat:

er veel onrust is onder de omwonenden van de afvalwaterinjectieput;
omwonenden veel schade hebben aan hun huizen. Schade door de NAM ontkent als zijnde gerelateerd aan de injectie van formatiewater en/of aardbevingen;
voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwoners van de provincie boven alles gaat;
de coalitie in haar akkoord veel nadruk legt op een schoon milieu;
de coalitie een strategisch plan heeft ontwikkeld waar subsidie zal worden verleend aan bedrijven die op innovatieve wijze een onafhankelijk meetwerk kunnen opzetten naast die van de NAM en de KNMI.

De Staten roepen GS op:

het binnen drie maanden beginnen met onafhankelijke metingen rondom de afvalwaterinjectieputten van Borgsweer door middel van tilt- en versnellingsmeters ter overbrugging van de tijd naar een nieuw en onafhankelijk meetnetwerk;
het binnen drie maanden beginnen met het steekproefsgewijs nemen van water- en grondmonsters door onafhankelijke onderzoekers nabij de putten te Borgsweer en langs de route van het buizenstelsel;
de staten van de start van de metingen, de onderzoeken en de resultaten daarvan op de hoogte te houden en de resultaten tevens voor het publiek toegankelijk te maken.

En gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

B. Zwiers
Partij voor het Noorden

D. Ram
Partij voor de Vrijheid


Status

Verworpen

Voor

GroningerBelang, PVV

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Verzoek EZ tot intrekking vergunning afvalwaterinjectie Borgsweer

Lees verder

Afdwingen openbaarmaking van alle onderzoeksgegevens NAM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer