Woord­voering Staten­ver­ga­dering 19-12-2018


Vervolg­proces duurzame energie, voor­keur­sal­ter­natief N33 en instem­mings­be­sluit gasjaar 2018-2019

19 december 2018


Agendapunt 3.a. Vervolg proces duurzame energie

Voorzitter, in de commissie hebben we in principe onze steun uitgesproken voor het vervolgproces windenergie. Maar alleen als er niet alleen tegen, maar ook met de omwonenden wordt gesproken en zij niet alleen de lasten, maar ook de lusten dragen van wind- en zonne-energie.

Wij willen met nadruk zeggen, dat windparken in de buurt van- of zelfs in natuurgebieden voor ons onbespreekbaar zijn! Dieren hebben al erg weinig ruimte in onze provincie. Zij hebben alle recht om verder ontzien te worden!

In dat kader zullen we windparken op zee ook kritisch volgen. We zien de noodzaak van windenergie. Zien de zee als een optie, mits van tevoren de ecologische gevolgen goed in kaart zijn gebracht. En eventuele nadelen voor vogels en voor onderwaterleven goed worden meegenomen bij de afwegingen. Met dat in gedachte zullen wij de motie van de VVD steunen.

Wat ons betreft valt er echter veel en veel meer te halen uit energiebezuiniging!

Echte winst moet met name gehaald worden bij de bedrijven. Zij worden - ook door de provincie - dik gesubsidieerd (bijv. via Groningen Seaports) voor een vergroeningsslag. De vraag is in hoeverre dit positief zal uitwerken.

Volgens René Kamp van de Universiteit van Maastricht neemt de industrie het geld aan… en belooft van alles, maar heeft zij subsidies nog nooit gebruikt om haar processen te vervangen.

Voorzitter, Ik eindig met een quote uit de Groene Amsterdammer van 12 december jl. Een artikel waarin zeer terecht gepleit wordt voor een Co2 belasting: (een betalende vervuiler dus!)

Ik citeer:

“Het probleem is echter: …..de huidige subsidies worden gebruikt voor het verbeteren van bestaande processen. Niet voor het vervangen ervan. Van alle subsidiepotten die er nu zijn, is er niet één die bedrijven compenseert voor het sluiten van fabrieken, …. het afbreken van installaties en het …..ombouwen van hele productieprocessen. Toch is dat wat er onafwendbaar moet gebeuren.”

Voorzitter, echte verduurzaming is geen groen vernisje, maar vraagt een groot offer van ons allemaal! Dank u wel!

Agendapunt 3.b. Voorkeursalternatief N33

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is tegen meer asfalt en zal dan ook tegen de voordracht stemmen.

Ook hebben wij grote twijfels, over de haalbaarheid qua ondergrond en de kosten van het project.

Wij zien na ring Zuid een tweede fiasco op ons afkomen.

Wij willen - met nadruk - wel een oplossing voor de bewoners van Appingedam, die aan de Farmsumerweg wonen.

Niet door meer asfalt te leggen, maar door te kijken hoe door verkeersmaatregelen het welzijn - en de veiligheid - van de bewoners kan worden bevorderd.

Agendapunt 3.d. Voordracht instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019

Voorzitter

Een overheid die zich echt zou bekommeren om haar inwoners, zou een keuze maken die veiligheid voorop stelt. Een rechtvaardige overheid zou onrechtrecht … maken.

De onder haar verantwoordelijkheid veroorzaakte schade – herstellen. Zonder discussie!

De huidige overheid is niets van dit alles: Ze kiezen niet voor veiligheid, handelen niet rechtvaardig en nemen niet hun verantwoordelijkheid!

Deze regering is in alles wat zij vertegenwoordigd als een wolf in schaapskleren.

Den Haag mag hier niet mee weg komen – …een overheid voor de bedrijven en hun economische groei, .. een overheid tegen het volk en haar welzijn.

Voorzitter, uiteraard steunen wij dit beroep.

En we roepen op tot blijvende strijdbaarheid !

Interessant voor jou

Woordvoering Provinciale Staten zoutwinning en radarvoorziening windmolens Eemshaven

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten ESD SIC

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer