Woord­voering amen­dement schaal­ver­groting


17 november 2017

Voorzitter,

De voordracht bevat een paar zogenaamde tekstuele wijzigingen die

mogelijkheden kunnen bieden voor forse schaalvergroting - zonder toepassing van het Groninger Verdien Model.

Het gaat om de wijzigingen in artikel 2.25 (het begrip ‘maatwerkmethode’) en artikel 2.26.1 : Concentratie van bebouwing binnen bouwperceel.

In de toelichting wordt niet op deze wijzigingen ingegaan.

Voorzitter met het NMF , - we hebben allemaal hun brief kunnen lezen - , gaan wij er vanuit dat met deze wijziging geen verruiming van de mogelijkheden voor schaalvergroting in de landbouw wordt beoogd.


Met deze wijzigingen wordt echter wel de mogelijkheid geboden het ‘agrarisch bouwperceel’ te beperken tot de bedrijfsgebouwen.


De omliggende erfverharding en beplanting, - het ‘erfinrichtingsplan’ - , wordt dan buiten het agrarisch bouwperceel gebracht.


Na invoering van de voorgestelde wijzigingen kan een melkveehouder- in principe - vergunning krijgen voor een stal of bedrijfsgebouw van 2 ha.


Met daaromheen, buiten het agrarische bouwperceel,…. de erfverharding, beplanting, wellicht zelfs de bedrijfswoning.


Wij gaan ervan uit dat het college - met deze tekstuele wijzigingen -geen beleidswijzigingen wil voorstellen, hebben wij dat goed begrepen?


U wilt toch geen wijzingen die ertoe zouden kunnen leiden dat er veel grotere stallen kunnen worden gebouwd met ontduiking van het GVM?


Wij dringen er dan ook bij u op aan het begrip ‘maatwerkmethode’ in artikel 2.25 en de tekst van artikel 2.26.1 Concentratie van bebouwing binnen het bouwperceel niet te wijzigen.


Daarom dit amendement.


Dank u wel!