Natuur­ak­koord decen­tra­li­satie natuur


21 maart 2012

Bezuinigen op natuur betekent dat de kwaliteit van ons landschap achteruit zal gaan. De ontwikkeling van natuurrecreatie komt stil te staan. En als belangrijkste: de leefomstandigheden van planten en diersoorten zullen verslechteren, de biodiversiteit zal nog meer onder druk komen te staan. Omdat een gezonde en rijke natuur een essentiële voorwaarde is voor een goede toekomst voor mens, dier en milieu moeten wij ook in Groningen onze verantwoordelijkheid nemen en geen concessies doen. Investeren in ecologie is de basis voor een duurzame en gezonde economie.
In de commissievergadering is al over het decentralisatieakkoord gesproken. De gedeputeerde gaf toen aan dat de belangrijke vraag voorligt om wel of niet te herijken. Daarna werd door hem meteen gesproken over het Groenmanifest waarin inderdaad de EHS wordt verkleind en robuuste verbindingszones niet volledig worden aangelegd. Dit is voor de Partij voor de Dieren onbespreekbaar. Zelfs als de volledige EHS inclusief robuuste verbindingszones zou worden uitgevoerd is het nog de vraag of daarmee de biodiversiteit voldoende hersteld kan worden. Dus als we de ambitie om de oorspronkelijke EHS te realiseren gaan loslaten kunnen we er zeker van zijn dat dit zal leiden tot grote, mogelijk onherstelbare schade.
Daarom is het van het allergrootste belang dat ook wij in Groningen ons uiterste best blijven doen om de biodiversiteit te behouden en versterken. Dit betekent dat het doel moet blijven om de volledige taakstelling van de Ecologische Hoofdstructuur uit te voeren, evenals de Robuuste Verbindingszones.
Wij willen het college dan ook herinneren aan de motie die in maart 2011 is aangenomen waarin PS uitspreken vast te willen houden aan de oorspronkelijke EHS inclusief de Robuuste Verbindingszones, en de planologische investeringen in stand te willen houden.
Echter, in het Groenmanifest zijn ambities vastgelegd die leiden tot een verkleinde EHS en staan ook diverse Robuuste Verbindingszones ter discussie.
Het is ons dan ook niet duidelijk waarom de gedeputeerde vasthoudt aan het Groenmanifest terwijl dit niet in lijn is met de inhoud van de motie van vorig jaar maart die met een meerderheid is aangenomen.
Verder zijn wij van mening dat een jaarlijks overzicht van de stand van zaken, met daarin de voortgang van de realisatie van de EHS, belangrijk is. Dit in de aanloop naar 2016, wanneer bekeken wordt of de Europese doelstellingen behaald worden, en als instrument om waar nodig bij te sturen. Bent u bereid PS middels een jaarlijkse voortgangsrapportage te informeren?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer