Bijdrage MER en beschikking vergunning biomas­sa­bijstook RWE Eemshaven


19 mei 2021

Voorzitter, wederom biomassa op de agenda van de Staten, domweg omdat dit college de ogen blijft sluiten voor de grote nadelige gevolgen voor het klimaat en de vernietiging van bos en biodiversiteit in Oost-Europa, en daarmee willens en wetens meewerkt aan ecocide. De extra boost van 15% meer CO₂ uitstoot t.o.v. Kolen kan het klimaat niet gebruiken. Binnen de komende 10 jaar moet de CO₂ uitstoot in ieder geval met 49% t.o.v. 1990 zijn gereduceerd om de doelen van het Parijs Akkoord te halen.

Vooral het standpunt en de inzet van GroenLinks verbaast ons hier erg. Ze zeggen tegen verbranding van houtige biomassa te zijn en toch maken ze niet een flinke vuist tegen deze vergunning, …. Ze leggen RWE niet het vuur aan de schenen, maar kijken weg en vergunnen gewoon. Het pluche zit schijnbaar zachter dan het milieu! GroenLinks heeft geen hoge eisen gesteld aan RWE en de meest strikte normen in acht genomen, GroenLinks heeft geen vuist gemaakt tegen het Rijk en gezegd dat we die vuile centrale hier niet willen. Dat betekent in onze ogen dat GroenLinks dus de middelvinger heeft opgestoken naar het milieu en het klimaat.

De MER is in onze ogen verre van compleet en een vergunning kan wat ons betreft dan ook niet gegeven worden. Dit spreekt ook uit de ingediende zienswijzen.

Onze vragen:

  1. Is de vergunning juridisch houdbaar wat betreft de uitstoot van stikstof? De berekening van uitstoot kan niet worden gebaseerd op grond van wat eerder vergund is (172 ton), maar is afhankelijk van het verschil tussen de werkelijke situatie voor (10 ton) en na de gewenste verandering en dan wordt de uitstoot van stikstof in de nieuwe situatie dus hoger. De bijstook van 30% biomassa leidt tot minder rendement, en daardoor tot een hogere uitstoot van stikstof. Daarnaast moet er meer massa aangevoerd worden. Volgens GS en RWE niet met meer boten, maar met grotere boten. Betekenen grotere boten dan niet meer uitstoot op de weg van de Baltische Staten naar de Eemshaven? En hoe weten we dat het aantal vervoersbewegingen niet toeneemt? Deze overwegingen zijn ten onrechte niet meegenomen in de MER. Er moet meer duidelijkheid komen op dit punt, en daarnaast zullen de scheepsbewegingen ook onafhankelijk gemonitord moeten worden.
  2. Daarnaast stelt MOB dat ook de natuurvergunning ingetrokken moet worden. Deze is gebaseerd is op hetzelfde principe als de PAS, en er zal een nieuwe passende beoordeling gemaakt moeten worden.
  3. In de MER staat niet gespecificeerd hoeveel CO₂ RWE nu uitstoot en gaat uitstoten. Dat moet duidelijk zijn, geregistreerd en gemonitord worden. Dan wordt concrete uitstoot immers inzichtelijk en afrekenbaar?
  4. Er komt een afbouwtraject en een einde aan subsidies, omdat de duurzaamheid van biomassa toch steeds meer wordt betwijfeld. Ook is ondanks het verzoek van de m.e.r.-commissie RWE in het MER niet ingegaan op het gegeven dat hout- en/of biomassastook als maatschappelijk ongewenst wordt gezien. Er lijkt geen toekomst voor de centrale, toch wordt er vergund. Graag een reactie.
  5. Voorzitter, we hebben het net binnen de RES over de beperkte netcapaciteit gehad. Wat zal het gevolg zijn van de bijstook van biomassa - als zijnde alleen op papier duurzaam - voor de overgang naar echt duurzame energiebronnen als wind en zon? Zou dat niet onderzocht moeten worden voordat de vergunning wordt verleend?
  6. Als je natuurschade enigszins wilt compenseren, dan zou RWE grote bossen moeten aanplanten. Waarom kan RWE niet grootschalige bosaanplant in Groningen financieren als deel van deze verschrikkelijke deal? Is GS bereid dit aan RWE op te leggen?
  7. In het provinciaal Milieubeleidsplan staat dat emissie-eisen moeten worden gezet op ondergrens BBT (Best Beschikbare Technieken). Toch mag RWE hier op meerdere gebieden boven blijven. RWE hoeft niet te voldoen aan de provinciale norm voor kwikemissie (1 µg/Nm³), mag 2 µg/Nm³ uitstoten. Kwik is een grote belasting voor Waddennatuur. GS stelt dat de BBT-eisen optimaal worden toegepast en dat andere maatregelen niet mogelijk zijn en stemt in met een onderzoeksverplichting de komende jaren. Waarom niet eerst onderzoeken en binnen de grenzen brengen, en dan pas vergunnen?
  8. Dan de overige zware metalen: het mee stoken van biomassa leidt tot hogere emissies. Metalen hechten aan stof. RWE kan stofemissie niet verder verlagen. Dus accepteert GS de aangevraagde emissie (14 µg/Nm³ ), terwijl de BBT norm op 5 µg/Nm³ ligt. Waarom krijgt RWE een uitzonderingspositie? Wat is de geloofwaardigheid van milieubeleid als de eigen normen aan de laars worden gelapt? Sec past deze centrale niet binnen de milieugrenzen van de provincie, maar wordt dus gedoogd. De enige juiste manier om deze milieuvervuiling tegen te gaan is om deze verbrandingsvolumes niet toe te staan, of van RWE te eisen dat ze hoe dan ook onder de normen blijven. Graag een reactie!