Bijdrage IPO kader­brief


19 mei 2021

Opmerking richting de leden van het AB: Zouden de leden naar de AV mee willen nemen om eens te kijken naar het gelijktrekken van de provinciale inzet mbt de provinciale inzet bij de opvang van wilde dieren. Zet in op een gelijktrekken ten voordele van de dieren.

  1. De Partij voor de Dieren is voorstander van een interprovinciale handreiking Strategisch Grondwaterbeheer, als dit de provincies helpt in het vergroten en bewaken van de grondwatervoorraad. Onderdeel hiervan zou een heldere analyse van belemmeringen / kansen en handvaten voor uitvoering kunnen zijn. Bijvoorbeeld een richtlijn hoe om te gaan met bedrijven of agrariërs die dwarsliggen, maar ook koppelkansen te benoemen zoals de combinatie natte en nieuwe natuur, …of grondwaterbeschermingsgebieden en biologische landbouw. Kan dit als aandachtspunt meegenomen worden?
  2. Verder steunen wij stevige inzet op het verhelderen van de provinciale rol en inzet mbt een gezonde leefomgeving. Met name een breder afwegingskader gezondheid is nodig, omdat wij ervaren dat het provinciale beleid met betrekking tot veehouderij, landbouw en bedrijvigheid maar al te vaak consequenties heeft voor gezondheid en leefomgeving. Echter nu ontbreken de handvaten om daarover in gesprek te gaan, en dat zien wij graag anders. Is bekend of in de op te stellen handreikingen ook de impact van de veehouderij, de landbouw en bedrijventerreinen op de gezondheid expliciet worden meegenomen, en zo nee, kunnen wij dit aanreiken?
  3. Dan de provinciale standpunten t.a.v. waterstof / kernenergie / groen gas. Op welke manier wordt door IPO ‘gelobbyd’ voor deze? Is in te zien welke standpunten IPO inneemt in gesprekken met het Rijk en andere partners? En wordt de stem van Groningen daarin wel goed vertegenwoordigd, bijvoorbeeld geen kernenergie?
  4. EU biodiversiteit / N2000. Er staat, dat een volledige invulling van de gevraagde provinciale inzet met bemensing vanuit de provincies niet haalbaar is. Er wordt mogelijk gevraagd om extra middelen. Wij willen u verzoeken hier budget voor vrij te maken indien gevraagd.
  5. Dan een opmerking over het stikstofdossier. Er zijn miljoenen nodig. Het zou eigenlijk - tenminste deels - betaald moeten worden door de vervuilers, nu wordt het van gemeenschapsgeld betaald.
  6. Tenslotte ontwikkeling drempelsystematiek tegemoetkoming faunaschade. Dit moet leiden tot ‘positief prikkelende tegemoetkomingssystematiek’ voor grondgebruikers en jagers. Hier wil de PvdD vragen of u in wil brengen dat binnen deze plannen gekeken wordt naar het toepassen van alternatieven voor bejaging. Een drempelverhogende maatregel zou kunnen zijn het bewezen toepassen van minimaal twee van de Best Beschikbare Technieken om dieren diervriendelijk te verjagen, en géén inzet van dodelijke technieken, voordat schade uitgekeerd wordt.