Jaar­re­kening 2011 Commissie Mobi­liteit en Energie


16 mei 2012

De Partij voor de Dieren heeft de programmarekening gelezen met een kritisch oog. Met name hebben we gelet op in hoeverre onze provinciale middelen worden aangewend voor werkelijk duurzame doelen. Om te werken aan een leefbare toekomst voor mens, dier en natuur is het voor de overheid van belang ook steeds deze afweging te maken bij de bestedingen. Wij willen een paar zaken uit de programmarekening voor het licht halen.

Het programma 'Energiek Groningen' presenteert de Groene Gas Hubs als een belangrijk en actueel project. De Partij voor de Dieren wil nogmaals benadrukken dat groen gas de naam groen niet verdient. Wij betreuren het dat uit de programmarekening blijkt dat er in 2011 meer dan 300.000 euro is uitgegeven om groen gas verder te faciliteren, dit nog afgezien van de overige kosten die wij niet konden herleiden uit deze verantwoording. Dat geld had bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden om kleinschalige energieprojecten voor consumenten of bedrijven te ondersteunen, of om tot meer energiebesparing te komen.

Met het verder uitbreiden van de groen gas infrastructuur wordt de intensieve veehouderij bestendigd. Hiermee slaan we een verkeerde richting in - immers de enige oplossing voor de problemen die de veehouderij veroorzaakt is een reductie van de veestapel. Reduceren wordt echter steeds moeilijker als er een hele secundaire gaswinningsstak aan vast hangt. De grondstof voor het gas is afkomstig uit een bedrijfstak die zeer veel dierenleed veroorzaakt, die bijna een vijfde van de wereldwijde broeikasgassen uitstoot op zijn geweten heeft, die veroorzaker is van de afname van biodiversiteit en de aantasting van onze leefomgeving. Bovendien werkt mestvergisting het in de hand dat koeien jaarrond op stal gehouden worden. Het is nu eenmaal niet rendabel om de installatie een deel van het jaar stil te leggen.
Gas afkomstig uit een zo door en door niet duurzame bedrijfstak zou nooit als groen en duurzaam gepresenteerd mogen worden. Het is ook kwalijk dat dit gas als groen gas wordt verkocht aan de consumenten.
In de programmarekening wordt bevestigd dat de provincie Groningen zwaar wil inzetten op deze vorm van energievoorziening en daar spreken wij onze teleurstelling over uit. De Partij voor de Dieren is van mening dat er niet meer dieren in Groningen moeten worden gehouden dan mens, milieu en natuur in een gesloten kringloop aankan - verwerken van het mestoverschot tot groen gas verdoezelt de onbalans die er momenteel heerst.

Positief zijn wij over het feit dat er flink wat middelen gereserveerd waren voor openbaar vervoer en verbetering fietsinfrastructuur. Een aantal OV projecten is echter vertraagd, wat jammer is omdat een snelle verbetering van het openbaar vervoer bovenaan het prioriteitenlijstje hoort. Vooralsnog begrijpen wij dat deze middelen beschikbaar blijven voor de komende jaren.

Wij hopen dat de financiën die voor 2012 voor Mobiliteit en Energie inzetbaar zijn verstandig gebruikt worden voor een energievoorziening gebaseerd op schone, hernieuwbare bronnen, energiebesparing, energiezuinige mobiliteit en het voorkomen van verdere klimaataantasting.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer