Inves­te­rings­budget Lauwersoog Lauwersmeer


23 mei 2012

Voorzitter,
Ook wij willen onze complimenten geven voor dit mooie rapport.
De Partij voor de Dieren ziet liever 15 miljoen euro besteed aan een gebied met veel natuur dan aan een weg, vandaar dat wij, met voorbehoud, achter het voorstel kunnen staan om een investeringsbudget van 15 miljoen beschikbaar te stellen. Deze steun kunnen wij echter niet los zien van enkele kritische kanttekeningen met betrekking tot de besteding van dit bedrag.
De kritische kanttekeningen zijn de volgende: in de brief wordt de ambitie uitgesproken om de economische potenties van het Lauwersmeer en Lauwersoog meer en beter te benutten, en dat de bestedingen een accent zullen leggen op Lauwersoog. Daarbij wordt aangegeven dat er enerzijds respect moet zijn voor, en dat er anderzijds gebruik kan worden gemaakt van de waarden van, het Nationaal Park Lauwersmeer en het Werelderfgoed Waddenzee. Ook worden er suggesties gegeven voor besteding van het geld, waarvan er een aantal volgens ons minder gewenst zijn.
Wij willen benadrukken dat het Lauwersmeer is aangewezen als Nationaal Park en meer recent als Natura 2000 gebied. De door de provincie gefinancierde projecten zullen dan ook de bijzondere natuurwaarden in dit unieke wetland-gebied niet mogen aantasten. Hier is wat ons betreft geen compromis- c.q. compensatieconstructie mogelijk. De kernkwaliteiten natuur, rust en ruimte, water en landschap zijn de dragers van het gebied, die aantasten is contraproductief op de lange termijn. Wij zien dan ook meer in het financieren van projecten die het natuurgebied ten goede komen dan in investeringen voor het dorp Lauwersoog.
Laat het versterken van de economie vooral plaatsvinden door in de omringende dorpen aansprekende initiatieven te laten ontwikkelen waar voorafgaand aan, en na het bezoeken van het Lauwersmeergebied gebruik van kan worden gemaakt. Daarbij denk ik aan dorpen zoals Zoutkamp.
Als er geïnvesteerd wordt in toerisme dan heeft ecotoerisme de voorkeur boven massatoerisme. Dus geld voor fiets- en wandelpaden, vaarroutes voor kleine boten en kano's, duurzame overnachtingsplekken in plaats van grootschalige toeristische complexen. Inzetten op vormen van natuureducatie zien wij ook als een goede investering.
De overweging om geld te gaan steken in de aankoop van grond roept bij ons vraagtekens op. Is de provincie de aangewezen partij om voorwaarden te scheppen door grondaankoop? Is dit bedoeld als een investering om geld mee te verdienen? Wij zien dat als een risico.
Er wordt gesproken over het ontlasten van de eilanden door het ontwikkelen van de Waddenkust. Het is van groot belang dat we voorkomen dat dit leidt tot een zware belasting van de Waddenkust, die nu nog wordt gewaardeerd om zijn kwaliteiten van natuur, rust en ruimte.
De potentie 'schaalverkleining' uit het koersdocument Lauwersmeer, namelijk gemengde bedrijven en meer duurzaam produceren voor een meer regionale markt, onderschrijven wij van harte. Dit vinden wij ook passend bij het karakter van het landschap. (pag 28)
Daarentegen zijn wij geen voorstander van investeren in de visserijsector, gezien de overbevissing en dreigende lege zeeën. Als er al gekozen wordt om toch te investeren in de visserijsector, zou als eis moeten worden gesteld om dit alleen toe te staan als dit aantoonbaar ten goede komt aan duurzame visserij. Wij vinden om de zojuist genoemde reden het niet gewenst als de haven wordt uitgebreid ten behoeve van meer vissersschepen.
Wij willen aansluiten bij de opmerking van Groen Links over het ontbreken van aandacht voor goed openbaar vervoer.
Als laatste willen wij u nog vragen wie er uiteindelijk besluit welke projecten er gefinancierd gaan worden met provinciegeld, met andere woorden houdt de provincie hier enige zeggenschap over?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer