Inbreng program­ma­be­groting 2013 Omgeving & Milieu


10 september 2012

Voorzitter,


Wij zijn blij dat besloten is om het budget voor monitoring van natuur en landschap weer terug te brengen naar het oude niveau (p. 105 prod),ten behoeve van de vierjaarlijkse rapportage 'Toestand van de natuur'. In deze barre tijden voor de natuur is het van het grootste belang dat er mensen het veld in gaan om te monitoren wat er nog is aan dier- en plantensoorten en wat op het punt van uitsterven staat, of waar het goed gaat. U snapt wel dat wij hopen dat vervolgens er iets met deze constateringen gedaan wordt en dat daar budget voor vrijgemaakt wordt, want geld om te kunnen vaststellen dat de zoveelste soort op het punt staat te verdwijnen uit Groningen is mooi, maar dat vraagt om directe actie. Wij vragen ons dan ook af (maar dat is enigszins bezijden deze begroting), of er bij alarmerende veldmetingen iets in gang wordt gezet, of dat dat pas bij het uitkomen van het vierjaarlijkse rapport het geval is.


Uit de produktbegroting (p. 121) maken wij op dat er een flink bedrag aan rente-uitkering van Groningen Seaports in de begroting zit. Het lijkt ons zeer noodzakelijk dat een deel van dat geld aangewend wordt om de negatieve effecten die de investeringen in de Eemshavenregio op de natuur hebben te compenseren. Vorige week heb ik met eigen ogen aanschouwd hoe belabberd de toestand van de Eems-Dollard is, en hoezeer de industrie in Eemshaven het Waddengebied belast. Vraag aan GS: kunt u specificeren hoe de rente-inkomsten worden ingezet? Vloeien deze terug in projectinvesteringen of komt hier ook een deel van ten goede aan de natuur?


Een zich herhalend punt, ook bij de jaarrekening hebben wij dit punt naar voren gebracht maar is er geen antwoord gegeven: waar blijft dierenwelzijn in deze begroting? Wordt in 2013 dierenwelzijn weer niet gebudgetteerd? Of zit het ergens verborgen? Gedeputeerde, graag een antwoord op deze vraag. Wij zijn nog steeds in afwachting van het beloofde overzicht van dierenwelzijnsprojecten. Hoe serieus wordt de portefeuille dierenwelzijn eigenlijk genomen? Wij wachten met smart op de notitie dierenwelzijn die in oktober in GS wordt behandeld en hopelijk kort daarna aan de staten wordt voorgelegd.


Wat betreft de financiële verantwoording van de landbouw (p. 131 prod en 63 prog) valt het ons op dat er prachtige termen voorbij vliegen, zoals sterprojecten, agrodeals en innovatieve kwaliteitssprongen, systeemsprongen.... Klinkt prachtig, maar roept ook argwaan op. Waar is de menselijke maat in deze, de respectvolle omgang met dieren en natuur, hoe duurzaam is duurzaam in deze contexten? Wij zullen de plannen en de financiering daarvan het komend jaar met argusogen blijven volgen. Het bevreemd ons dat het budget voor duurzaam ondernemen in de komende jaren sterk afneemt. Graag uw toelichting hierop.


Het feit dat het budget voor kavelvergroting en -verbetering onveranderd groot is vinden wij nogal dubieus. Want kavelvergroting gaat meestal zeer slecht samen met aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en volksgezondheid. Ook blijkt niet uit de ramingen hoeveel geld nu werkelijk naar de biologische landbouw gaat. Graag willen wij een uitwerking ontvangen van de middelen die voor stimulering van de biologische landbouw alsmede de pilots duurzaam ondernemen beschikbaar zijn en hoe deze gaan worden ingezet. / c.q kunnen wij hier meer achtergrondinformatie over verkrijgen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer