Inbreng audit risi­co­volle bedrijven Omgeving & Milieu


17 oktober 2012

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren is blij met de uitgevoerde audit risicovolle bedrijven. Dat een dergelijke audit hard nodig was blijkt wel uit de bevindingen, die wij zeer zorgwekkend vinden. Ik wil er een aantal kort uitlichten.
Er is geen provinciaal beleid op geur-, stof- en geluidsklachten. (Verbeterpunt 1). Stank, stof en herrie kunnen niet alleen ernstige hinder kunnen veroorzaken maar ook de volksgezondheid aantasten - wij vinden dat hier dan ook niet lichtzinnig mee omgesprongen mag worden. Het verbaast ons dat hier geen regels voor zijn opgesteld bij vergunningverlening, terwijl bij MER procedures op al deze aspecten wel wordt getoetst. Kunt u dit misschien toelichten? En kunt u aangeven of er bij de Provinciale Milieuklachtentelefoonlijn veel klachten binnenkomen over stank-, stof of geluidsoverlast? Is dit meldpunt voldoende bekend onder de inwoners van Groningen?
Toereikende en snelle handhaving is een volgend punt dat beter moet volgens de audit (Verbeterpunt 2). Ook is er een ontoereikend aantal uren beschikbaar voor preventief toezicht. Dit is spelen met vuur. In de Eemshaven en in Delfzijl staat net als bijvoorbeeld in Rotterdam of Moerdijk een clustering van risicovolle bedrijven, waar een ongeluk zeer grote gevolgen kan hebben voor omwonenden en lucht, bodem en water. Het feit dat deze bedrijvenclusters ook nog eens direct gelegen zijn aan zeer kwetsbare natuurgebieden, de Waddenzee en de Eems-Dollard, maakt dat hier absoluut niet lichtzinnig mee omgegaan kan worden. Wij hopen dan ook dat de voorgenomen verbeterpunten WEL toereikend en snel worden opgepakt!
Verder verbaasden wij ons over het ontbreken van standaard hersteltermijnen en dwangsommen voor bedrijven die overtredingen begaan. De bedrijven die het zo ver laten komen hebben blijkbaar dwang nodig om gewoon zoals het hoort aan de regels te voldoen, en dit soort bedrijven moet dan niet ook nog eens coulant behandeld worden. Het niet strikt handhaven werkt gedoogsituaties in de hand, waardoor de provincie dus direct meewerkt aan het ontstaan van gevaarlijke of overlast veroorzakende situaties. Bovendien kan het een precedent scheppen voor andere bedrijven. Met onze bodem, water, lucht en dus onze veiligheid en gezondheid mag niet gespeeld worden, daar zijn strikte regels en boetes op zijn plaats.
Als laatste vinden wij het jammer dat er geen fysieke controles hebben plaatsgevonden in het kader van de audit. Maar wij begrijpen dat er wel extra inspecties zijn uitgevoerd afgelopen zomer? Kunt u kort weergeven wat daarvan de bevinden waren? En kunt u toelichten hoe vaak en onder welk beleid fysieke controles wel plaatsvinden? Is dit alleen bij handhaving of is er ook een standaard regime van fysieke controles?
Als laatste willen wij graag nog Ensartech noemen, het bedrijf waarover de Natuur- en Milieufederatie de alarmbel rinkelde. Aan dit bedrijf kunnen nu volgens het vigerende provinciale beleid geen zware eisen worden gesteld, met als gevolg dat er zware verontreiniging plaats vindt en ook nog eens gevaarlijk restafval ontstaat. Met de door u genoemde maatregelen voor ogen, verwacht u binnenkort dit bedrijf wel aan te kunnen pakken of kunnen zij als gevolg van het tot nu toe gevoerde slappe beleid gewoon doorgaan tot in de lengte van dagen?
Het zal duidelijk zijn, de Partij voor de Dieren is van mening dat beleid voor risicovolle en hinder veroorzakende bedrijven strakker georganiseerd moet worden. Sollen met het milieu door te losse of ontbrekende regelgeving en te kort schietende handhaving tast het welzijn van alle inwoners van Groningen, zowel mensen als dieren aan. In dit kader willen wij nog graag wijzen op het feit dat er in Nederland duizenden mensen vroegtijdig sterven door de uitstoot van fijn stof en andere schadelijke uitstoot van o.a. petrochemie en energiecentrales. (Cijfers Natuur en Milieu, Planbureau Leefomgeving en Europees Milieu Agentschap). Het zal u niet onbekend zijn, dat Nederland bijna helemaal onderaan bungelt in Europa op het gebied van lucht-, bodem- en waterkwaliteit. En dit geldt niet alleen voor de Randstad, ook in Groningen hebben we te maken met te hoge concentraties aan schadelijke stoffen. Het aantal BRZO bedrijven in Groningen is meer dan gemiddeld, dit vraagt niet alleen alertheid op het gebied van risicobeheersing, maar ook op het gebied van bewaken van de luchtkwaliteit.
We lezen in de reactie van GS dat er bereidheid is om de adviezen uit het rapport over te nemen. Wij hopen dat er naast het controleren van deze bedrijven en het upgraden van het provinciaal beleid ook actie ondernomen wordt op het realiseren van alternatieve en schonere productieprocessen. En dat dit ook in de eisen die de provincie stelt naar bedrijven toe vorm gegeven gaat worden in de toekomst.
Bedankt, voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer